Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: od genómu k pacientovi
MUDr. Andrea Hrašková
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Bratislava
Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov – optimalizácia liečby
Hodgkinov lymfóm je systémové nádorové ochorenie, ktoré je dnes zásluhou modernej liečby vo vysokom percente liečiteľné. Avšak vytvorenie odporúčaní na „štandardnú liečbu“ je sťažené snahou znížiť akútnu a dlhodobú toxicitu po chemo- a rádioterapii pri zachovaní doterajších výsledkov celkového prežívania. Toto viedlo k vytvoreniu rôznych liečebných stratégií, často odlišných od tých, ktoré sú používané na liečbu dospelých pacientov s Hodgkinovým lymfómom. Vznikla potreba vytvoriť presnejšiu stratifikáciu rizika detských pacientov s Hodgkinovým lymfómom, metódy na posúdenie chemosenzitivity Hodgkinovho lymfómu pomocou zobrazovacích vyšetrení a biomarkerov. Pokroky v porozumení bioló- gie Hodgkinovho lymfómu viedli k identifikácii cielenej liečby najmä pre pacientov s relabujúcim/refraktérnym Hodgkinovým lymfómom, avšak zostáva zodpovedať mnoho otázok, ako najlepšie tieto látky použiť. Spolupráca s medzinárodnými pracovnými skupinami na liečbu Hodgkinovho lymfómu u detí a adolescentov, ako aj s pracovnými skupinami pre dospelých pacientov bude významným prínosom pri riešení týchto otázok.
Kľúčové slová: Hodgkinov lymfóm, stratifikácia rizikových skupín, chemosenzitivita Hodgkinovho lymfómu, cielená liečba

Hodgkin lymphoma in children and adolescents – optimization of treatment
Hodgkin lymphoma in children and adolescents is thanks to modern treatment highly curable systemic malignant disease. Elaboration of „standard treatment recommendations“ is hampered by efforts to reduce acute and late toxicity reduction after chemo- and radiotherapy without decreasing overall survival. Such attitude has contributed to treatment strategies often different from those used in adults. Demands for more appropriate stratification for Hodgkin lymphoma patients, chemosensitivity evaluation by imaging methods and biomarkers identification has risen. Better understanding of Hodgkin lymphoma biology has led to targeted therapy identification mostly in recurrent/refractory Hodgkin lymphoma, but many questions still remain regarding its usage and efficacy. International cooperation among Hodgkin lymphoma working groups for children, adolescents and adults should be beneficial in solving these issues.
Key words: Hodgkin lymphoma, stratification of risk groups, chemosensitivity Hodgkin lymphoma, targeted treatment
MUDr. Ladislav Deák
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN, Košice
Osobitosti non-Hodgkinových lymfómov u detí
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno
Maligní melanom u dětí a adolescentů
MUDr. Pavel Bician
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Babeľa
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Július Janek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Urologická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Terézia Stančoková
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
MUDr. Ján Novotný
Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP, Banská Bystrica
Súčasné trendy v chirurgickej liečbe Wilmsovho nádoru
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
MUDr. Lucia Noskovičová
PET/CT s 18-fluorodihydroxyfenylalanínom pri jednotlivých typoch neuroendokrinných nádorov
PhDr. Viera Bencová, PhD.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Základné princípy prístupu k pacientovi a jeho rodine v terminálnom štádiu nádorovej choroby
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava
Miniinvazívna chirurgia v liečbe karcinómu pažeráka
MUDr. Ľudovít Danihel
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Matúš Rajčok
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Milan Oravský, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Vladimír Bak, PhD.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
MUDr. Marek Ševčík
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
III. chirurgická klinika LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Súčasné možnosti diagnostiky kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2016: Výročná správa Americkej spoločnosti pre klinickú onkológiu o pokroku proti nádorovým ochoreniam
Správa zo schôdze spoločného Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti 26. november 2015, Košice
SPEKTRUM
prof. MUDr. Elena Tóthová
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice
Monoklonové gamapatie – úvodné slovo
PARAGRAF
MUDr. Bc. Rudolf Straka
FOX Consulting, s. r. o
Základné pojmy a problémy daňového práva
created by © zooom.sk s.r.o.