Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, Košice
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Andrea Cipková
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, Košice
MUDr. Mária Černá, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Robert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Molekulárne testovanie karcinómu pľúc v SR – pohľad z klinickej praxe
MUDr. Klaudia Grácová
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Lucia Doláková
Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zvládnutá hypertenzná kríza indukovaná bevacizumabom u pacientky s metastatickým pľúcnym adenokarcinómom
MUDr. Mária Černá, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky, Bratislava
Inhibítory imunitných kontrolných bodov v systémovej liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
MUDr. Zuzana Pribulová
Oddelenie klinickej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc s ALK prestavbou
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Svetlana Školeková,
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nádorová heterogenita a chemorezistencia
MUDr. Anna Vallová
Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Myelofibróza – diagnostika, manažment, nové liečebné možnosti
MUDr. Tatiana Novotná, PhD.
Gastroenterologická klinika SZU, UN Bratislava
Adenokarcinóm pankreasu a diabetes mellitus
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Mgr. Lucia Budáčová
Onkologická rehabilitácia
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z bratislavských onkologických dní, LII. ročník, 8. – 9. október 2015
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2015
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 9. októbra 2015, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, ŠN sv. Svorada Zobor, Nitra
MUDr. Peter Kasan
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie, I. LF SZU a UN Bratislava – Ružinov
Liečba ALK-pozitívneho nemalobunkového karcinómu pľúc ceritinibom – názor panelu expertov
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Úloha chemorádioterapie u starších pacientov s malobunkovým karcinómom pľúc v limitovanom štádiu
SPEKTRUM
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Double-hit difuzní velkobuněčný B-lymfom
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Minárik, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michaela Kubíčková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Jurík
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Štefánia Lišková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Tibor Lengyel, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Igor Slezák, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Bevacizumab v liečbe pacientok s karcinómom vaječníka v NOÚ
PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
JUDr. Tomáš Husovský
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
created by © zooom.sk s.r.o.