Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Róbert Králik, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA Klinika onkologickej chirurgie LF UK a
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
Aktuálne trendy v chirurgickej liečbe nádorov štítnej žľazy
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Bratislava
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB Bratislava
VATS resekcie pre pľúcny karcinóm – naše prvé skúsenosti
MUDr. Štefan Pörsök
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Silvia Jurišová
Klinika klinickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jana Pavlendová
Klinika chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ, Bratislava
Postavenie chirurgie, adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby pri karcinóme žalúdka
MUDr. Miroslav Tomáš
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
MUDr. Jana Pavlendová
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU, NOÚ, Bratislava
Súčasné trendy chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Ožarovanie protónmi: stále otvorené otázky
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Optimalizácia liečby kolorektálneho karcinómu
Mgr. Martina Zdurienčíková
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Paulína Gronesová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Dana Cholujová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Exozómy – nová téma v diagnostike nádorových ochorení
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Správa z podujatia XI. ročník dní mladých onkológov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Zlepšenie dôkazovej bázy k liečbe starších dospelých s nádorovým ochorením: Vyhlásenie Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LF OU, Ostrava
Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu v netypických lokalitách
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Piteková
Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, Poprad
prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Prípad pacienta so vznikom akútneho koronárneho syndrómu počas liečby bevacizumabom
JUDr. Filip Barbarič
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava
(Ne)dôslednosť preventívnej prehliadky v optike onkologického ochorenia
MUDr. Hana Garanová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
RNDr. Jana Koperdáková, PhD.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Začlenenie bevacizumabu do prvej línie liečby karcinómu vaječníka – retrospektívna analýza
PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
JUDr. Vladimír Volčko
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
JUDr. Tomáš Husovský
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (II. časť)
LAUDÁCIA
doc. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Významné životné jubileum
created by © zooom.sk s.r.o.