Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prsníka na Slovensku
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu pľúc na Slovensku
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Vybrané ukazovatele epidemiológie kolorektálneho karcinómu na Slovensku
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Epidemiológia vybraných gynekologických malignít na Slovensku
Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a MFN, Martin
RNDr. Mária Pšenková, MPH
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SZU a UNB,
Diagnostika a liečba esenciálnej trombocytémie – je ešte niečo nové?
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Martin Janíčko, PhD.
1. interná klinika LF a UN UPJŠ Košice
Stredne pokročilý hepatocelulárny karcinóm – súčasné liečebné možnosti
MUDr. Mária Rečková
POKO, Poprad
Systémová liečba pokročilého, perzistentného alebo rekurentného karcinómu krčka maternice
ODBORNÉ PODUJATIA
Správy z podujatia ASCO Chicago 2015
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Lipegfilgrastím – nová molekula filgrastímu na liečbu neutropénií u onkologických pacientov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Dávajte si pozor na to, čo si želáte
SPEKTRUM
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie onkohematológie I, Klinika onkohematológie LF UK a NOÚ, Bratislava
Relabujúci a refraktérny difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
JUDr. Vladimír Volčko
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
JUDr. Tomáš Husovský
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., Košice
Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (I. časť)
created by © zooom.sk s.r.o.