Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Neskoré následky protinádorovej liečby
MUDr. Filip Kohútek
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Miroslava Stratená
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Andrej Rosík
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Mário Bôžik
Fakultná nemocnica Trenčín, Rádiologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe
Mgr. Lucia Vasiľková
Psychologická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Kvalita života pacientov po onkologickej liečbe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Noskovičová
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Kaliská FEBMN
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica
MUDr. Marika Vereb, FEBMN
Nuklearmedizin, Klinikum Kassel, Kassel, Nemecko
MUDr. Marek Bartovic
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
PET/CT s 18F-fluórcholínom pri hodnotení terapeutickej odpovede kastračne rezistentného karcinómu prostaty
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Liečba kostných metastáz pri kastračne rezistentnom karcinóme prostaty – súčasný pohľad
Karcinóm prostaty (KP) je najčastejšie sa vyskytujúca solídna neoplazma v Európe, a aj preto je považovaný za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie. KP je nesmierne komplikovaný a interindividuálne rozdielny nádor. Spôsob liečby závisí od viacerých faktorov, ale predovšetkým od štádia rakoviny prostaty. Muži s KRKP (kastračne rezistentným karcinómom prostaty) predstavujú pomerne heterogénnu skupinu. Prežitie kolíše v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do štyroch a viac rokov. Približne 70 % pacientov s pokročilým KP vyvinie metastázy v kostnom systéme, ktoré znižujú kvalitu života postihnutých jedincov. Pacienti s kostnými metastázami sú vo vysokom riziku vzniku príhod súvisiacich so skeletom (SRE – skeletal related events = kostná bolesť, patologické fraktúry, radiačná terapia kostí, chirurgia kostného systému, kompresia miechy), ktoré nielen prehlbujú morbiditu, ale zvyšujú aj mortalitu mužov s KP. Kostná bolesť je často neriešiteľný problém a bežné analgetiká nemusia priniesť úľavu pacientom. V minulosti boli možnosti liečby obmedzené na minimálne utíšenie prítomných bolestí. V súčasnosti máme k dispozícii oveľa viac terapeutických možností a existuje už niekoľko spôsobov liečby KRKP, ktoré nielen zlepšujú kvalitu života a zmierňujú bolesti, ale aj predlžujú celkové prežívanie pacientov. Zvýšenie základných vedomostí o liečbe KRKP by malo zlepšiť starostlivosť o pacientov s pokročilým KP.
Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kostné metastázy, diagnostika, liečba.

Treatment of bone metastases in castration resistant prostate cancer – current view
Prostate cancer (PC) is the most frequent solid neoplasm in Europe and therefore is regarded as one of the major medical problem of the male population. PC is extremely complicated and interindividual different tumor. The method of treatment depends on several factors, but mainly on the stage of prostate cancer. Men with CRPC (castration resistant prostate cancer) are quite a heterogeneous group. Survival can range from only a few months to 4 years or more. Approximately 70 % of patients with advanced prostate cancer will develop bone metastases, which reduces their quality of life. Cancer patients with bone metastases are at a high risk for developing skeletal complications (SRE – skeletal related events such as bone pain, pathologic fractures, bone pain, radiation therapy of bone, surgery of bone system, spinal cord compression) associated with an increased morbidity and mortality of disabled men. Bone pain is one of the most intractable problem and conventional analgesics may not always provide relief. Historically, therapy had little effect beyond modest palliation. More recently, significantly more options have become available and there are now several treatment possibilities that not only improve quality of life and relief pain, but also increase overall survival. Increasing basic knowledge about treating CRPC should improve the care of patients with advanced PC.
Key words: castration resistant prostate cancer, bone metastases, diagnosis, therapy.
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne stromálne tumory a niektoré nové možnosti liečby
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Postavenie LHRH analógov v liečbe karcinómu prsníka
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava
Ľudským papilomavírusom asociovaný karcinóm orofaryngu
ODBORNÉ PODUJATIA
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
Komora pre medicínske právo − Medius, Košice
Správa z podujatia „Istoty“ zákona vs. neistoty života
Dni molekulovej patológie
11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pra
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Blokáda imunitných kontrolných bodov v liečbe nádorových ochorení
SPEKTRUM
MUDr. Martin Petrilák
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Klasické a nové prognostické faktory a ich vplyv na liečebné postupy pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme
MUDr. Veronika Ballová
Klinika onkohematológie NOÚ, Bratislava
Liečba lokalizovaného a pokročilého difúzneho veľkobunkového lymfómu
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
Mgr. Dominika Chovanová
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
JUDr. Vladimír Volčko
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
Nespôsobilé osoby a informovaný súhlas
created by © zooom.sk s.r.o.