Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Neskoré následky protinádorovej liečby
MUDr. Filip Kohútek
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Miroslava Stratená
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Andrej Rosík
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Mário Bôžik
Fakultná nemocnica Trenčín, Rádiologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe
Mgr. Lucia Vasiľková
Psychologická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Kvalita života pacientov po onkologickej liečbe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Noskovičová
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Kaliská FEBMN
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica
MUDr. Marika Vereb, FEBMN
Nuklearmedizin, Klinikum Kassel, Kassel, Nemecko
MUDr. Marek Bartovic
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
PET/CT s 18F-fluórcholínom pri hodnotení terapeutickej odpovede kastračne rezistentného karcinómu prostaty
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty (CRPC) je progredujúce ochorenie so stúpajúcou sérovou hladinou PSA, progresiou metastatického postihnutia a klinických symptómov aj napriek kastračným sérovým hladinám testosterónu. Aj v tomto štádiu ochorenia sú k dispozícii možnosti liečby, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly, zmiernenie alebo eliminácia prejavov ochorenia prítomných v čase nasadenia liečby a zabránenie alebo oddialenie ďalších prejavov ochorenia. Detekcia progresie CRPC počas potenciálne toxickej a nákladnej alebo inovatívnej liečby v klinickom skúšaní má význam, pretože môže byť signálom na jej prehodnotenie, najmä ak viaceré možnosti ostávajú ešte otvorené. V tejto situácii je významné identifikovanie spoľahlivého diagnostického testu, ktorý by mohol v klinickom skúšaní nahradiť ako ukazovateľ celkové prežívanie a/alebo prežívanie bez progresie. Sledovanie variácie sérovej hladiny PSA ako miery odpovede CRPC na liečbu je užitočné, ale jeho významnosť nie je jasne definovaná a samotný pokles sérovej hladiny PSA neumožňuje akceptovanie inovatívnej liečby ako efektívnej. Morfologické kritériá RECIST 1.1 sú pri CRPC použiteľné len obmedzene. Nepriama vizualizácia kostných metastáz pomocou scintigrafie alebo PET/CT skeletu nie je na včasné hodnotenie efektu liečby vhodná pre možný flare-up fenomén. Výhodnejšia je priama vizualizácia lézií CRPC. PET/CT s 18F-cholínom (FCH) je akceptovaná pre staging a restaging karcinómu prostaty a má pre lézie CRPC lepšiu senzitívnosť ako PET/CT s 18F-deoxyglukózou (FDG). PET/CT s FCH sa javí užitočná pri včasnom hodnotení terapeutickej odpovede CRPC, kedy môže poskytnúť užitočnú prognostickú informáciu, jej rutinné akceptovanie v tejto indikácii však vyžaduje ďalšie overenie. Článok prináša zhrnutie dostupných údajov o PET/CT s FCH ako navrhovanej metóde pri včasnom hodnotení terapeutickej odpovede CRPC.
Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, PET/CT, 18F-cholín, terapeutická odpoveď, PSA.

18F-choline PET/CT in evaluation of therapeutic response of castration-resistant prostate cancer
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is a progressive disease with rising serum PSA levels, with progression of metastatic involvement and of clinical symptoms in spite of castrate serum testosterone levels. Also at this stage of disease, several therapeutic options are available. The aim of these treatments is to achieve a disease control, to relief or eliminate symptoms present at initiation of treatment and to prevent or delay the appearance of new symptoms of the disease. Detection of progression of CRPC during potentially toxic and expansive or innovative treatment investigated in a clinical trial is of interest since it may warn the need for its eventual change, particularly if several therapeutic options remain open. In this situation, it is important to identify a reliable diagnostic that could in clinical trials replace the progression free survival and overall survival as an end point. Monitoring the variations of serum PSA levels as a measure of therapeutic response of CRPC is useful, but its significance is not clearly defined and decrease in serum PSA levels itself does not permit to accept an innovative treatment as effective. Morphologic criteria RECIST 1.1 are in CRPC of limited applicability. Indirect visualisation of bone metastases with bone scintigraphy or PET/ CT is not suitable for early evaluation of therapeutic effect due to possible flare-up phenomenon. More convenient is a direct visualisation of CRPC lesions. 18F-choline (FCH) PET/CT is accepted for staging and restaging of prostate cancer and shows a better sensitivity for CRPC lesions than 18F-deoxyglucose (FDG) PET/CT. FCH PET/CT seems also to be useful in early evaluation of therapeutic response of CRPC when it can also provide with useful prognostic information. However, its acceptance for routine use warrants further prospective studies. Present article summarise available data on use of FCH PET/CT as a potential method for early evaluation of therapeutic response of CRPC.
Key words: castration-resistant prostate cancer, PET/CT, 18F-choline, therapeutic effect, PSA.
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Liečba kostných metastáz pri kastračne rezistentnom karcinóme prostaty – súčasný pohľad
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne stromálne tumory a niektoré nové možnosti liečby
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Postavenie LHRH analógov v liečbe karcinómu prsníka
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava
Ľudským papilomavírusom asociovaný karcinóm orofaryngu
ODBORNÉ PODUJATIA
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
Komora pre medicínske právo − Medius, Košice
Správa z podujatia „Istoty“ zákona vs. neistoty života
Dni molekulovej patológie
11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pra
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Blokáda imunitných kontrolných bodov v liečbe nádorových ochorení
SPEKTRUM
MUDr. Martin Petrilák
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Klasické a nové prognostické faktory a ich vplyv na liečebné postupy pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme
MUDr. Veronika Ballová
Klinika onkohematológie NOÚ, Bratislava
Liečba lokalizovaného a pokročilého difúzneho veľkobunkového lymfómu
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
Mgr. Dominika Chovanová
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
JUDr. Vladimír Volčko
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
Nespôsobilé osoby a informovaný súhlas
created by © zooom.sk s.r.o.