Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Neskoré následky protinádorovej liečby
MUDr. Filip Kohútek
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Miroslava Stratená
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Andrej Rosík
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Mário Bôžik
Fakultná nemocnica Trenčín, Rádiologické oddelenie, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie, Trenčín
Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe
Malígne ochorenia predstavujú aj v lokalizovanom štádiu ochorenie celého makroorganizmu. Sledovanie pacientov po onkologickej liečbe predstavuje praktickú aplikáciu terciárnej prevencie. Cieľom sledovania po onkologickej liečbe je včasná detekcia relapsu malígneho ochorenia, neskorej toxicity onkologickej liečby alebo sekundárnej malignity s následnou terapeutickou intervenciou. Správne vedená dispenzarizácia pacientov by sa mala odzrkadliť aj v zlepšenom prežívaní pacientov a aj v zlepšení kvality života. Vzhľadom na dôležitosť správnej interpretácie vyšetrení realizovaných v rámci sledovania po onkologickej liečbe je vhodné, aby dispenzárnu starostlivosť vykonával atestovaný klinický alebo radiačný onkológ alebo iný špecialista (napríklad onkogynekológ alebo onkourológ). Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie sú základnými vyšetrovacími metódami využívanými pri sledovaní pacientov po onkologickej liečbe. Pri niektorých ochoreniach má sledovanie hladiny onkomarkerov význam vo včasnom záchyte recidívy malignity. Medzi diagnostické zobrazovacie metódy využívané v sledovaní po onkologickej liečbe patrí skiagrafia, ultrasonografické vyšetrenie, mamografia, CT vyšetrenie a vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Ukončenie sledovania po onkologickej liečbe nie je v medzinárodných odporúčaniach upravené a riadi sa zvyklosťami jednotlivých pracovísk.
Kľúčové slová: onkológia, prevencia, sledovanie po liečbe, onkomarkery, karcinóm prsníka, kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, difúzny veľkobunkový B- lymfóm, Hodgkinov lymfóm, testikulárne nádory.

Follow-up after treatment in patients with malignant disease
Even in early stage, malignancies are diseases of whole organism. Follow- up after treatment in patients with malignant disease represents practical application of tertiary prevention. The aim of follow-up is early detection of cancer recurrence and secondary malignancies, management of late toxicity of oncological treatment and subsequent therapeutic intervention. Improvement in survival rates and patient’s quality of life are the outcomes of properly performed follow- up. Considering the importance of follow-up exams, specialists in medical or radiation oncology or other specialists (e.g. gynecologic oncologist or uro-oncologist) should be responsible for these. Patient’s history and physical examination are basic diagnostic procedures used in follow-up. Tumor markers have proven their importance in follow-up of several malignancies. X-ray, ultrasonography, mammography, CT and magnetic resonance imaging belong to diagnostic imaging used in follow-up of certain types of tumors. Discharge of patients from follow- up is not established in international guidelines and usually follows the local practice.
Key words: oncology, prevention, follow-up, tumor markers, breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, diffuse large B- cell lymphoma, Hodgkin´s lymphoma, testicular cancer.
Mgr. Lucia Vasiľková
Psychologická ambulancia, Národný onkologický ústav, Bratislava
Kvalita života pacientov po onkologickej liečbe
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Noskovičová
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
MUDr. Lucia Kaliská FEBMN
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica
MUDr. Marika Vereb, FEBMN
Nuklearmedizin, Klinikum Kassel, Kassel, Nemecko
MUDr. Marek Bartovic
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
PET/CT s 18F-fluórcholínom pri hodnotení terapeutickej odpovede kastračne rezistentného karcinómu prostaty
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP, Skalica
Liečba kostných metastáz pri kastračne rezistentnom karcinóme prostaty – súčasný pohľad
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne stromálne tumory a niektoré nové možnosti liečby
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Lucia Dzurillová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Postavenie LHRH analógov v liečbe karcinómu prsníka
MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB, Bratislava
Ľudským papilomavírusom asociovaný karcinóm orofaryngu
ODBORNÉ PODUJATIA
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
Komora pre medicínske právo − Medius, Košice
Správa z podujatia „Istoty“ zákona vs. neistoty života
Dni molekulovej patológie
11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pra
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Blokáda imunitných kontrolných bodov v liečbe nádorových ochorení
SPEKTRUM
MUDr. Martin Petrilák
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Klasické a nové prognostické faktory a ich vplyv na liečebné postupy pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme
MUDr. Veronika Ballová
Klinika onkohematológie NOÚ, Bratislava
Liečba lokalizovaného a pokročilého difúzneho veľkobunkového lymfómu
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
Mgr. Dominika Chovanová
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
JUDr. Vladimír Volčko
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s. r. o., Košice, Slovensko
Nespôsobilé osoby a informovaný súhlas
created by © zooom.sk s.r.o.