Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Erika Ďuriníková
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Katarína Szabová, PhD
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Oddelenie molekulárnej genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Oddelenie molekulárnej genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nové trendy vo výskume biológie nádorových buniek – naše výskumné aktivity
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Božena Smolková, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Viera Kajabová, PhD.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Oddelenie onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Oddelenie onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nové výskumné a terapeutické ciele v molekulárnej genetike nádorov – naše výskumné možnosti
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Výskyt a manažment nežiaducich účinkov inhibítorov tyrozínkinázy počas liečby chronickej myelocytovej leukémie
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
´Duálna inhibícia po zlyhaní NSAI ako riešenie rezistencie na hormonálnu terapiu
Karcinóm prsníka je celosvetovo najčastejšie zhubné nádorové ochorenie u žien. Približne 70 – 75 % nádorov prsníka vykazuje pozitivitu hormonálnych receptorov. Endokrinná liečba má dôležité postavenie, preto rozvoj endokrinnej rezistencie predstavuje obrovský problém. Je dôležité nájsť vhodnú efektívnu liečbu hormón-receptor pozitívneho (HR+) karcinómu prsníka po recidíve alebo progresii na liečbe nesteroidným inhibítorom aromatázy (NSAI). Predklinické a klinické dôkazy ukazujú, že derivát rapamycínu, everolimus (EVE), má priame protirakovinové účinky. Navyše, inhibícia mTOR môže zvýšiť účinnosť endokrinnej terapie pri nádoroch prsníka. Stratégia duálnej inhibície s endokrinnou terapiou a mTOR inhibítorom bola skúmaná v štúdii BOLERO-2. Údaje z tejto štúdie preukázali, že kombinácia everolimus (EVE) a exemestan (EXE) významne predlžuje prežívanie bez progresie (PFS) v porovnaní s placebom a exemestanom. Relatívne novou skupinou liekov sú PI3K inhibítory, umožňujú ovplyvnenie endokrinnej rezistencie zásahom do signálnej kaskády PI3kinázy. Prvé výsledky zaslepenej randomizovanej klinickej štúdie hodnotiacej úlohu PI3K inhibítora u pacientok s karcinómom prsníka boli prezentované na San Antonio Breast cancer Symposium 2014.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, endokrinná rezistencia, nesteroidné aromatázové inhibítory (NSAI), mTOR inhibítor everolimus.

Dual inhibition after failure of NSAI as a solution to hormone therapy resistance
Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Approximately 70 – 75 % of breast cancers exhibits hormone receptor positivity. Endocrine therapy plays an important role, therefore, the development of endocrine resistance is a immense problem. Effective treatments for hormone-receptor-positive (HR+) breast cancer following relapse or progression on nonsteroidal aromatase inhibitor (NSAI) therapy are urgently needed. Preclinical and clinical evidence shows that rapamycin derivative everolimus (EVE), has direct anticancer effects. Moreover, mTOR inhibition can enhance the efficacy of endocrine therapy in breast tumors. The strategy of dual inhibition with endocrine therapy and an mTOR inhibitor was investigated in the BOLERO-2 trial. Data from this trial demonstrated that everolimus and exemestane significantly prolonged progression-free survival (PFS) versus placebo plus exemestane alone. A relatively new class of drugs are inhibitors of PI3K, they allow to affect the endocrine resistance by interference with signaling cascade PI3K. The first results of the blinded randomized clinical study evaluating the role of PI3K inhibitor in patients with breast cancer were presented at SABCS 2014.
Key words: breast cancer, endocrine resistance, non-steroidal aromatase inhibitors (NSAIs), mTOR inhibitor everolimus.
MUDr. Jana Ďurková
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie FN, Nitra
Karcinómy štítnej žľazy
MUDr. Ľuboš Žitňan
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríning kolorektálneho karcinómu – pohľad gastroenterológa
MUDr. Jaroslav Weissensteiner
Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK, Martin
Zvýšená tvorba HE4 nádorovými tkanivami a význam jeho stanovenia u pacientov s malígnymi nádormi
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Difúzny malígny peritoneálny mezotelióm
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Hana Garanová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Eribulin v liečbe karcinómu prsníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2015: Výročná správa Americkej spoločnosti klinickej onkológie o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Martin Švec
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Multiplicitné nádory v ORL oblasti
POD LUPOU
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-lymfocytov – úvodné slovo
”PRÁVNE MINIMUM PRE ONKOLÓGOV
JUDr. Ivan Humeník, PhD.
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
Informovaný súhlas − základné východiská
created by © zooom.sk s.r.o.