Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Paliatívna medicína
MUDr. Peter Križan
Medirex Group Academy, Bratislava
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ku koncu života
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie SZU, UNB, ŠGN Podunajské Biskupice, Bratislava
Krehkosť (frailty): spoločná téma geriatra a paliatológa
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Marián Švajdler ml.
Oddelenie patológie FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Kristína Husáková
Detské onkologické oddelenie, DFNsP, Bratislava
Klinické, histopatologické, imunohistochemické a genetické aspekty stratifikácie meduloblastómov
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z LI. ročníka bratislavských onkologických dní, 9. – 10. október 2014
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Zápisnice z výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Molekulárne testovanie pre výber pacientov s karcinómom pľúc k liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi receptora epidermálneho rastového faktora a kinázy anaplastického lymfómu
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Liečba pacientov s myelodysplastickým syndrómom s nízkym rizikom
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, a. s., Bratislava
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Myelodysplastický syndróm – liečba šitá na mieru
Myelodysplastický syndróm (MDS) zahŕňa skupinu hemopoetických ochorení, pre ktoré je charakteristická neefektívna krvotvorba a dysplázie. Klinicky sa prejavujú cytopéniou s variabilným sklonom k leukemickej progresii. Vzhľadom na biologickú rôznorodosť ochorenia a klinické prejavy sa výsledky liečby pacientov s MDS líšia. Preto je liečebná stratégia pre MDS založená na stratifikácii rizík. Terapeutický plán hľadá rovnováhu medzi rizikom a prospešnosťou liečby u pacienta („medicína šitá na mieru“). Tento článok sumarizuje súčasný prístup k diagnostike a liečbe MDS.
Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, hypometylačná liečba, erytropoézu stimulujúce látky a epigenetika.

Myelodysplastic syndrome – medicine made to measure
Myelodysplastic syndrome (MDS) include a group of hematopoietic neoplasms characterized by ineffective haematopoiesis and dysplasia that manifest clinically as cytopenias and a variable tendency for leukemic progression. Because of the biological heterogeneity of the disease and the clinical manifestations are treatment outcomes of patients with MDS vary significantly. Therefore, the management paradigm for MDS typically follows a risk-adaptive strategy. Therapeutic plans strike a balance between the risks and benefits of treatment in an individual patient. („medicine made to measure”). This article summarizes the current approach in in the diagnosis and management of MDS.
Key words: myelodysplastic syndrome, hypomethylating agents, erythropoiesis stimulating agents and epigenetics.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Abdullah Dammak
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Viera Skarbová
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Rádiologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
Kombinácia systémovej liečby a transarteriálnej chemoembolizácie v liečbe symptomatických hepatálnych metastáz malígneho inzulinómu
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
Komplikácie diagnostiky pľúcneho karcinómu v gravidite
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Eva Mikušková
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Monoklonové protilátky v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.1
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
Úloha patológa v manažmente chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Nové terapeutické možnosti liečby chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.
Hematologická ambulancia UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diferenciálna diagnóza lymfadenopatie a lymfocytózy, indolentné lymfómy
created by © zooom.sk s.r.o.