Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Paliatívna medicína
MUDr. Peter Križan
Medirex Group Academy, Bratislava
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ku koncu života
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie SZU, UNB, ŠGN Podunajské Biskupice, Bratislava
Krehkosť (frailty): spoločná téma geriatra a paliatológa
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Marián Švajdler ml.
Oddelenie patológie FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Kristína Husáková
Detské onkologické oddelenie, DFNsP, Bratislava
Klinické, histopatologické, imunohistochemické a genetické aspekty stratifikácie meduloblastómov
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z LI. ročníka bratislavských onkologických dní, 9. – 10. október 2014
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Zápisnice z výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Molekulárne testovanie pre výber pacientov s karcinómom pľúc k liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi receptora epidermálneho rastového faktora a kinázy anaplastického lymfómu
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Liečba pacientov s myelodysplastickým syndrómom s nízkym rizikom
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, a. s., Bratislava
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Myelodysplastický syndróm – liečba šitá na mieru
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Abdullah Dammak
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Viera Skarbová
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Rádiologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
Kombinácia systémovej liečby a transarteriálnej chemoembolizácie v liečbe symptomatických hepatálnych metastáz malígneho inzulinómu
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
Komplikácie diagnostiky pľúcneho karcinómu v gravidite
Cieľ: Pľúcny karcinóm v gravidite je raritné ochorenie. Častejšie sú diagnostikované karcinóm prsníka, krčka maternice, leukémie a lymfómy. Manažment gravidnej pacientky s podozrením na malígne ochorenie od diagnostiky až po samotnú liečbu je náročný, niekoľkostupňový proces. Cieľom článku je zvýšiť informovanosť o tejto problematike. Prípad a výsledky: Naša kazuistika opisuje priebeh ochorenia 23-ročnej pacientky, u ktorej bolo podozrenie na malígne pľúcne ochorenie prvýkrát vyslovené v 6. mesiaci gravidity. Nespolupráca zo strany pacientky a strach z indikácie rádiologických vyšetrení počas gravidity viedli k tomu, že diagnóza pokročilého pľúcneho adenokarcinómu (T4N2M0-1a?, EGFR wild type, ALK mutovaný) bola stanovená len pár dní po pôrode. Chemoterapia v zložení cisplatina + pemetrexed sa začala štyri týždne po pôrode. Pre toxicitu liečby a progresiu ochorenia na RTG hrudníka bola indikovaná II. línia liečby krizotinibom s dobrým efektom. Záver: Pľúcny karcinóm v gravidite je diagnostikovaný raritne, zvyčajne v III. až IV. štádiu ochorenia, keď do úvahy väčšinou prichádzajú len paliatívne postupy. Napriek nízkej incidencii je v odôvodnených prípadoch nutné myslieť aj na túto diagnózu a po konzultácii s pacientkou vybrať správny diagnostický algoritmus a prípadnú liečbu.
Kľúčové slová: gravidita, zobrazovacie vyšetrenia, pľúcny karcinóm, onkogenetický status, panhypopituitarizmus.

The complications of lung cancer diagnostic process
Purpose: The occurance of lung cancer during pregnancy is a rare event. Breast cancer, cervical cancer, leukemias and lymphomas are diagnosed more often. Patient´s management, including diagnostic and therapy is a difficult multistep process. The main aim of this article is to provide information about this problem. Case a results: Our case report describes the progress of the disease of 23 years old patient. The diagnosis of lung malignancy was suspected at 6th month of gravidity, but advanced lung adenocarcinoma (T4N2M0-1a?, EGFR wild type, ALK mutated) was confirmed a few days after childbearing. The cause of this was patient´s non-complianance and fear of the radiology imaging methods´ indication. The patient was initially treated with chemotherapy doublet cisplatin and pemetrexed. Because of toxicity and disease progresion on chest X-ray, second line of treatment with crizotinib was indicated with good response. Conclusion: The lung cancer is diagnosed in pregnancy rarely. This diagnose is confirmed at advanced stage more often, when only paliative treatement is indicated. Despite of low incidence, we must think about lung cancer in pregnancy in justified cases. We also should talk to patient and choose the right diagnostic algoritm and therapy (if it is needed).
Key words: pregnancy, imaging studies, lung cancer, oncogenetic status, panhypopituitarism.
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Eva Mikušková
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Monoklonové protilátky v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.1
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
Úloha patológa v manažmente chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Nové terapeutické možnosti liečby chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.
Hematologická ambulancia UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diferenciálna diagnóza lymfadenopatie a lymfocytózy, indolentné lymfómy
created by © zooom.sk s.r.o.