Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Paliatívna medicína
MUDr. Peter Križan
Medirex Group Academy, Bratislava
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ku koncu života
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie SZU, UNB, ŠGN Podunajské Biskupice, Bratislava
Krehkosť (frailty): spoločná téma geriatra a paliatológa
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o., Bratislava
MUDr. Marián Švajdler ml.
Oddelenie patológie FN L. Pasteura, Košice
MUDr. Kristína Husáková
Detské onkologické oddelenie, DFNsP, Bratislava
Klinické, histopatologické, imunohistochemické a genetické aspekty stratifikácie meduloblastómov
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z LI. ročníka bratislavských onkologických dní, 9. – 10. október 2014
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Zápisnice z výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Molekulárne testovanie pre výber pacientov s karcinómom pľúc k liečbe tyrozínkinázovými inhibítormi receptora epidermálneho rastového faktora a kinázy anaplastického lymfómu
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie LF OU a FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Liečba pacientov s myelodysplastickým syndrómom s nízkym rizikom
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, a. s., Bratislava
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Myelodysplastický syndróm – liečba šitá na mieru
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Abdullah Dammak
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Viera Skarbová
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Andrej Klepanec, PhD.
Rádiologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
Patologicko-anatomické oddelenie, Fakultná nemocnica Trnava
MUDr. Marian Streško, PhD.
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica Trnava
Kombinácia systémovej liečby a transarteriálnej chemoembolizácie v liečbe symptomatických hepatálnych metastáz malígneho inzulinómu
MUDr. Radka Cahajlová
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Marián Marták
Oddelenie klinickej onkológie, Klinika pneumológie a ftizeológie I. LF SZU a UNB, Bratislava
Komplikácie diagnostiky pľúcneho karcinómu v gravidite
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Eva Mikušková
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
II. klinika klinickej onkológie LF UK a SZÚ, Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie – B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Monoklonové protilátky v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.1
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin
Úloha patológa v manažmente chronickej lymfocytovej leukémie
Po sérii prehľadových článkov venovaných biológii, diagnostike a liečbe chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) dopĺňame spektrum poskytnutých informácií aj o pohľad patológa. Bioptické vyšetrenie lymfatických uzlín (LU) a kostnej drene (KD) má pri CLL osobité postavenie, pretože, na rozdiel od ostatných malígnych lymfómov a lymfoidných leukémií, nie je v typických prípadoch potrebné na stanovenie diagnózy ani na jej štádiovanie. V poslednom čase je zrejmý aj trend k znižovaniu počtu vyšetrení KD vykonávaných u pacientov s CLL, i keď názory na túto problematiku nie sú jednotné, čo odzrkadľuje aj rozdielna prax jednotlivých pracovísk. V konečnom dôsledku uvedené dôvody vytvárajú dojem, že vo vzťahu k CLL je úloh a patológa nepodstatná a realizované vyšetrenia sú zbytočné. Naša každodenná prax však ukazuje opak, pretože CLL stále patrí k najfrekventovanejším diagnózam, s ktorými sa stretávame. Nemožno to pritom vnímať len ako nerešpektovanie platných odporúčaní alebo nevôľu zmeniť zaužívané algoritmy. K bioptickému vyšetreniu KD, LU či iného tkaniva totiž existujú pri CLL aj iné indikácie než je stanovenie diagnózy a štádia ochorenia. Snahou predloženého článku je priblížiť postavenie a význam histomorfologického vyšetrenia v diagnostickom algoritme a manažmente pacientov s CLL, čo možno od tohto vyšetrenia očakávať, prípadne kedy ho správne indikovať.
Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, bioptická diagnostika, histomorfológia.

Role of pathologist in the management of chronic lymphocytic leukaemia
In contrast to other malignant lymphomas and lymphoid leukaemias, biopsy examination is not required for making diagnosis and staging in typical cases of chronic lymphocytic leukaemia (CLL), in which diagnosis is usually made through examination of the peripheral blood or bone marrow (BM). This sometimes makes an impression that the role of pathologist in the management of CLL is only marginal and realized biopsy examinations are unreasonable. But making diagnosis and staging are not the only indications for biopsy examination. This article reviews indications for biopsy examination in CLL according to actual clinical guidelines and data from our practice. BM or lymph node (LN) biopsy may be helpful in cases with atypical cytomorphology, phenotype or when their findings are not conclusive. In the pretreatment period the BM biopsy is warranted to clarify the reason for unclear cytopenias or in clinical trials prior to initiating therapy with myelosuppressive agents. In the post-treatment period the BM biopsy is used for assessment of response, commonly not only for patients in clinical trials, but also in general practice. LN and BM biopsies are required to confirm the diagnosis of blastic transformation of CLL into an aggressive lymphoma.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, biopsy diagnostics, histomorphology.
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Nové terapeutické možnosti liečby chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.
Hematologická ambulancia UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Diferenciálna diagnóza lymfadenopatie a lymfocytózy, indolentné lymfómy
created by © zooom.sk s.r.o.