Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patológie SZU a OÚSA, Bratislava
Molekulová patológia vybraných typov karcinómov vaječníka
Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Čierna
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Kristína Kuracinová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, PhD.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ľudovít Danihel, ml.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Význam imunohistochemického vyšetrenia pri diferenciálnej diagnostike gestačnej trofoblastovej choroby
MUDr. Michal Kalman
Ústav anatomickej patológie JLF UK a UNM, Martin
Molekulová biológia kolorektálneho karcinómu z pohľadu patológa
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
Molekulárna genomika nádorových ochorení a jej perspektívy
V posledných desiatich rokoch boli identifikované mnohé nové gény, ktorých mutácie sú kauzálne asociované so vznikom a s progresiou nádorových ochorení. Zároveň bola zaznamenaná vysoká úroveň nádorovej heterogenity, ktorá je zodpovedná za komplikácie spojené s optimalizáciou terapie nádorových ochorení. Tieto objavy priamo súvisia s implementáciou najmodernejších molekulárno-genetických metód analýzy nukleových kyselín, zastúpených najmä multiparalelným sekvenovaním, do výskumu v oblasti onkogenetiky. S ich využitím je možné simultánne identifikovať driver mutácie v mnohých tumor-asociovaných génoch, a detailne tak charakterizovať nádorovú heterogenitu tak z kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho pohľadu. Získané poznatky je možné všeobecne použiť pri dizajne nových liekov využiteľných v cielenej terapii a individuálne v personalizácii terapie. Ďalším dôležitým benefitom je možnosť realizovať diagnostické a prognostické testy v neinvazívnom prevedení, pričom takéto testy už v pilotných štúdiách preukázali vysokú špecificitu a dokonca vyššiu senzitivitu v porovnaní s invazívnymi testami.
Kľúčové slová: exóm, genóm, tumor-asociované gény, evolúcia nádoru, multiparalelné sekvenovanie, neinvazívne genetické testy.

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
In the last decade lot of novel genes, which mutations were found to be causally associated with cancer development and progression, were identified. Simultaneously, high level of cancer heterogeneity, which is responsible for most important complications linked with optimisation of cancer terapy, was recorded. These discoveries were directly related to the implementation of state-of-art moleculargenetic methods of analysis of nucleic acids, with multiparallel sequencing be the most prominent, in the oncogenetic research. With their utilisation parallel identification of driver mutations in multiple cancer genes and so comprehensive molecular characterisation of cancer heterogeneity was enabled from qualitative as well as quantitative point of view. The gained knowledge is possible to be used in common in design of novel target therapy agents and individually in personalisation of cancer therapy. Additional important benefit is the possibility to perform diagnostic and prognostic tests in noninvasive settings, as such testing showed in pilot studies concordantly high specificity and even higher sensitivity in direct comparison with invasively performed tests.
Key words: exome, genome, cancer genes, tumor evolution, multiparallel sequencing, noninvasive genetic testing.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Daniela Svetlovská, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národný onkologický ústav, Bratislava
Translačný výskum v onkológii – prvé skúsenosti Jednotky translačného výskumu
MUDr. Viktor Rosenberg
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Orálna mukozitída pri rádioterapii nádorov hlavy a krku a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Cielená liečba karcinómu žalúdka
Doc. MUDr. Juraj Fillo, PhD.
Urologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Je potrebné liečiť každého pacienta s lokalizovanou rakovinou prostaty?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - OK od FDA pre bevacizumab (Avastin) pre cervikálny karcinóm v pokročilom štádiu
SPEKTRUM
Doc. MUDr. Martin Mistrík CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Stanislava Kubalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Lenka Masáková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Gabriela Chowaniecová
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Nemalobunkový pľúcny karcinóm a možnosti liečby po neúspechu inhibítorov tyrozínkinázy v prvej línii
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie
MUDr. Natália Štecová
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Liečba relapsu a refraktérnej chronickej lymfocytovej leukémie
created by © zooom.sk s.r.o.