Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
Cuimed, s. r. o., Urologická ambulancia, Bratislava
Zásady hormonálnej liečby metastatického karcinómu prostaty
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP Skalica
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty – je niečo nové v roku 2014?
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, Poprad
Prvá línia liečby metastatického renálneho karcinómu v roku 2014
MUDr. Marián Streško, PhD.
Onkologická klinika, FN Trnava
Liečba metastatického svetlobunkového karcinómu obličky po zlyhaní I. línie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Ras gény metastatického kolorektálneho karcinómu
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013
MUDr. Igor Jenčo
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
Neuroblastómy detského veku
Neuroblastóm predstavuje najčastejšie sa vyskytujúci extrakraniálny solídny nádor detského veku. Spoločne s ganglioneuroblastómom a ganglioneurómom patria do skupiny neuroblastových nádorov, ktorých pôvod sa odvádza od nezrelých buniek sympatického nervového systému. Zatiaľ čo ganglioneuroblastóm sa vyznačuje vysokým stupňom diferenciácie a považuje sa za benígny tumor, malígne varianty majú veľmi variabilný spôsob správania. Na jednej strane sú pozorované dokonca spontánne remisie u mladých dojčiat i v prípade metastatického ochorenia a relatívne dobrú prognózu majú i pacienti s lokalizovaným ochorením. Na strane druhej sa však v praxi najčastejšie stretávame s diseminovaným metastatickým neuroblastómom. Takíto pacienti tvoria viac ako polovicu všetkých prípadov. Napriek multimodálnej terapii je ich prognóza málo priaznivá a v detskej onkológii patria medzi zle liečiteľné nádory. Pohľad na aktuálne diagnostické a terapeutické možnosti pri neuroblastómoch v súčasnej detskej onkológii prináša nasledujúci prehľadový článok.
Kľúčové slová: neuroblastóm, deti, diagnostika, terapia, transplantácia.

Neuroblastoma in children
Neuroblastoma is the most frequent extracranial solid tumour of childhood. Together with ganglioneuroblastoma and ganglioneuroma belong to the group of neuroblastic tumours, which origin are derived from immature cells of sympathetic nervous system. While ganglioneuroblastoma is characterized by high degree of differentiation and isconsidered as benign tumour, the malignant variant shave very variable behaviour. On one side there are observed spontanneous remissions in infants also in case of metastatic disease and relatively good prognosis have patients with localized disease too. On the other side in practice we meet the most often with diseminated metastatic neuroblastomas. These patients comprise more than half of all cases. Despite multimodal treatment their prognosis is unfavourable and in pediatric oncology they belong to the bad curable tumours. The over view of diagnostic and therapeutic possibilities in current pediatric oncology is bringing next survey artical.
Key words: neuroblastoma, children, diagnostic, therapy, transplantation.
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Svet zdravia, a. s., Onkologické centrum, NsP Štefana Kukuru Michalovce , a. s., Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Nanopartikulové technológie, nab-paklitaxel a nové možnosti v liečbe vybraných nádorových chorôb
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Stratégie použitia antimykotík v liečbe invazívnych mykotických infekcií onkologických pacientov
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
MUDr. Mária Rečková
MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA
Správy z podujatia ASCO Chicago 2014
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pohľad Americkej spoločnosti klinickej onkológie: zvyšovanie latky pre klinické štúdie definovaním klinicky významných výsledkov
SPEKTRUM
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom
LAUDÁCIA
Významné životné jubileum docentky Márie Wagnerovej
created by © zooom.sk s.r.o.