Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty UK a NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
Cuimed, s. r. o., Urologická ambulancia, Bratislava
Zásady hormonálnej liečby metastatického karcinómu prostaty
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP Skalica
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty – je niečo nové v roku 2014?
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, Poprad
Prvá línia liečby metastatického renálneho karcinómu v roku 2014
Niekoľko inhibítorov vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) a mTOR („mammalian target“ rapamycínu) preukázalo zlepšenie v prežívaní bez progresie v 1. línii liečby metastatického renálneho karcinómu (mRCC). Vysokodávkovaný interleukín-2 zostáva naďalej cennou liečebnou možnosťou v selektovanej skupine pacientov so svetlobunkovou histológiou mRCC a v súčasnosti je považovaný za jedinú liečebnú možnosť s potenciálom dosiahnutia dlhodobých kompletných remisií. Správna selekcia pacientov s cieľom personalizácie liečby by mala zabezpečiť, aby individuálny pacient dostal najúčinnejšiu a najmenej toxickú liečbu. Preto je identifikácia prediktívnych faktorov na výber liečby prioritou súčasného výskumu. Stále je možné aj istú selektovanú skupinu pacientov s mRCC aktívne sledovať. Článok je prehľadom súčasných prvolíniových liečebných možností pacientov s mRCC.
Kľúčové slová: metastatický renálny karcinóm, 1. línia liečby, cielená liečba.

First line treatment of metastatic renal cell cancer in 2014
Multiple vascular endothelial growth factor (VEGF) and mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors showed improvement in progression-free survival (PFS) in the first-line setting of the patients with metastatic renal cell cancer (mRCC). High-dose interleukin still remains a valid option in selected group of patients with clear cell histology and, currently, it is only treatment with potential to achieve durable complete responses. Appropriate patient’s selection that could personalize treatment could help to give the best effective and the least toxic treatment to individual patient. Thus, identification of predictive factors for treatment selection is a priority of current research. There is still an option to observe selected group of the patients with mRCC. The article is a review of current 1st line treatment options in the patients with mRCC.
Key words: metastatic renal cell cancer, 1st line treatment, targeted therapy.
MUDr. Marián Streško, PhD.
Onkologická klinika, FN Trnava
Liečba metastatického svetlobunkového karcinómu obličky po zlyhaní I. línie
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Ras gény metastatického kolorektálneho karcinómu
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava
ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013
MUDr. Igor Jenčo
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
Neuroblastómy detského veku
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Svet zdravia, a. s., Onkologické centrum, NsP Štefana Kukuru Michalovce , a. s., Michalovce
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Nanopartikulové technológie, nab-paklitaxel a nové možnosti v liečbe vybraných nádorových chorôb
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Stratégie použitia antimykotík v liečbe invazívnych mykotických infekcií onkologických pacientov
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
MUDr. Mária Rečková
MUDr. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA
Správy z podujatia ASCO Chicago 2014
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr.Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pohľad Americkej spoločnosti klinickej onkológie: zvyšovanie latky pre klinické štúdie definovaním klinicky významných výsledkov
SPEKTRUM
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
NZZ Hemko, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Liečba myelodysplastického syndrómu s vyšším rizikom
LAUDÁCIA
Významné životné jubileum docentky Márie Wagnerovej
created by © zooom.sk s.r.o.