Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
Úvod: Chronická myelomonocytová leukémia (CMML) je klonová porucha hematopoetickej kmeňovej bunky zaradená medzi myelodysplastické/ myeloproliferatívne ochorenia, ktorá sa vyskytuje prevažne u starších osôb. Cieľ: Popísať súbor pacientov s CMML diagnostikovaných a liečených v Olomouci a Hradci Králové v rokoch 2000 – 2013 s prihliadnutím k novému skórovaciemu systému a modernej terapii. Súbor pacientov, metódy: Do hodnotenia bola zahrnutá skupina 35 osôb (21 mužov, 14 žien) s vekovým mediánom 67,5 roka (47 – 85). (Podľa WHO klasifikácie z roku 2008 bol pomer CMML -1/CMML2 (22/13) a podľa FAB klasifikácie pomer myelodyplastického/myeloproliferatívneho variantu 19/16. Pre účely prognostickej klasifikácie bolo použité CPSS skóre (WHO klasifikácia, FAB klasifikácia, cytogenetika, transfúzna závislosť). Podľa tohto systému boli piati pacienti zo skupiny nízkeho, 13 zo skupiny intermediárneho-1 a 14 zo skupiny intermediárneho-2 rizika, dvaja pacienti neboli hodnotení. Iba 6 osôb z celého súboru podstúpilo alogénnu transplantáciu (ASCT), traja pacienti žijú s prejavmi limitovanej chronickej formy GvHD (reakcie štepu proti hostiteľovi), traja pacienti zomreli v dôsledku infekčných komplikácií či progresie choroby. Analýza prežitia sa realizovala pomocou Kaplanovej-Meierovej metódy. Výsledky: S mediánom sledovania 19,5 mesiaca (5 – 126) žije 14 osôb. Pravdepodobnosť 5-ročného celkového prežitia (OS) v našom neselektovanom súbore je 22,7 %. CPSS sa javí ako dobrý prognostický ukazovateľ (LR vs. INT-1 vs. INT-2; p = 0,004). Medzi podskupinami podľa WHO 2008 a FAB klasifikácie neboli štatisticky signifikantné rozdiely. Komplexné cytogenetické zmeny a monozómia 7 boli nezávislými negatívnymi prognostickými ukazovateľmi. Záver: Všetky hodnotenia sú limitované obmedzeným počtom pacientov v súbore. Nový, jednoduchý skórovací systém CPSS sa zdá dobrým prognostickým ukazovateľom. V poslednom období dochádza k spresneniu diagnostiky CMML (väčšina pacientov v súbore je z obdoba posledných 5 rokov) a liečby novými molekulami (5-azacytidín, 5-AZA). Hoci existuje snaha o zavedenie poznatkov z molekulovej biológie CMML (napríklad mutácie TET2 génu) do stratégie liečby, jej výsledky sú stále neuspokojivé.
Kľúčové slová: chronická myelomonocytová leukémia, patogenéza, celkové prežitie, CPSS, liečba.

Diagnostics and treatment of chronic myelomonocytic leukemia in the years 2000-2013 – results from 2 hematologic centres
Introduction: Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) is a clonal hematopoietic stem cell disorder classified as a myelodysplastic/ myeloproliferative neoplasm that occurs mainly in the elderly. Purpose: To describe patients with CMML diagnosed and treated in (pracovisko) in the years 2000-2013 with regard to the new scoring system and modern therapy. Patients and methods: 35 patients (21 men, 14 women) with a median age of 67,5 years (47-85) were evaluated. Distribution by WHO 2008 classification showed CMML-1/CMML2 ratio (22/13) and by FAB classification myelodysplastic/myeloproliferative variant 19/16. CPSS score was used for prognostic evaluation (WHO and FAB classification, cytogenetics, transfusion dependency). According to this scoring system 5 patients were from low, 13 from intermediate-1, 14 from intermediate-2 risk group and 2 patients were not evaluated. Only six individuals from the whole cohort underwent allogeneic transplantation (ASCT), in 3 patients the signs of limited chronic GvHD (graft versus host disease) are observed, 3 patients died because of infections or disease progression. Survival analysis was performed using the Kaplan-Meier method. Results: 14 people live with median follow-up 19,5 months (5-126). Probability of 5-years overall survival (OS) in our unselected group of patients is22,7%. CPSS has proved to be a good prognostic indicator (LR vs. INT-1 vs. INT-2, p=0,004). No statistically significant differences were observed in subgroups according to WHO 2008 and FAB classification. Complex cytogenetic aberrations and monosomy 7 were independent negative prognostic indicators. Conclusion: All evaluations are limited by the small number of patients in our cohort. New, simple scoring system CPSS seems to be a good prognostic indicator. Recently, there is a more accurate diagnosis of CMML (the majority of patients is from the period of last five years) and the treatment with new molecules (5-azacytidine, 5-AZA). Although the new information from molecular biology of CMML (e.g. TET2 gene mutation) are implemented into treatment strategies, the results are still unsatisfactory.
Key words: chronic myelomonocytic leukemia, pathogenesis, overall survival, CPSS, treatment.
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
created by © zooom.sk s.r.o.