Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
V liečbe kolorektálneho karcinómu je chemoterapia schémou FOLFOX jednou z najčastejšie používaných kombinácií. Má svoje nezastupiteľné miesto v adjuvantnej liečbe III. štádia. Kľúčová je aj pri perioperačnej systémovej liečbe pečeňových metastáz, ale aj v paliatívnej liečbe neresekabilnej metastatickej choroby. Tento režim má prijateľnú toxicitu, je pohodlný pre pacientov i zdravotníkov. Je účinnejší a menej toxický ako bolusové režimy, podávaný ambulantne, čo znižuje náklady na liečbu a výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov. Zabezpečenie prístupu do centrálnej žily je nevyhnutnou podmienkou na túto liečbu. Na našom pracovisku používame už 8 rokov podkožné implantabilné venózne porty pre ich nesporné výhody oproti iným systémom centrálneho venózneho prístupu. Starostlivosť o port je pomerne jednoduchá a frekvencia komplikácií nízka. Chemoterapiu je možné podávať ambulantne, bez potreby hospitalizácií, čo znamená podstatné zlepšenie kvality života pacientov počas onkologickej liečby.
Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, FOLFOX, implantabilné podkožné venózne porty.

Position FOLFOX chemotherapy in the outpatient treatment of colorectal cancer
FOLFOX chemotherapy regimen is one of the most frequently used combination in colorectal cancer therapy. It has the unique place in adjuvant treatment of stage III. It plays key role in perioperative systemic treatment of liver metastases as well as in palliative care of irresectable metastatic disease. This regimen has acceptable toxicity; it is comfortable for patient and health care professional as well. When compared to bolus regimen, this one is more effective and has lower toxicity; its outpatient administration decrease the treatment costs and significantly improves the patient´s quality of life. The essential condition for this treatment is ensuring of central venous access. In our department, we use subcutaneous implantable venous ports for overall 8 years due to their unambiguous advantages as compared to other systems of central venous access. Care of port is relatively simple and frequency of complications is low. Thus chemotherapy can be administered in form of outpatient treatment without necessity of hospitalisation presenting significant improvement of patient´s quality of life during oncotherapy.
Key words: colorectal cancer, FOLFOX, implantable subcutaneous venous ports.
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
created by © zooom.sk s.r.o.