Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
B-chronická lymfo cytová leukémia (CLL) je heterogénne ochorenie vychádzajúce z antigénne stimulovaného zrelého B-lymfocytu. Imunofenotyp je veľmi stabilný a dobre odlíšiteľný (CD19+, CD20+, CD22-/+, CD23+, CD5+), napriek tomu sa môže zmeniť, zvlášť pri transformácii ochorenia do agresívnejšej formy. V súčasnosti je predpokladom úspešnej starostlivosti o pacientov včasná a presná diagnostika, cielená liečba základného ochorenia a podporná terapia. Mimoriadne dôležité je laboratórne zázemie jednotlivých pracovísk. Morfologická diferenciácia CLL od iných malígnych lymfoproliferatívnych ochorení či od benígnych lymfoproliferatívnych porúch môže byť náročná. Dôležitým krokom pri riešení tohto problému je imunofenotypizácia pomocou prietokovej cytometrie. Prietoková cytometria je moderná laboratórna metóda, ktorá v posledných rokoch dosiahla výrazný technologický rozvoj a predstavuje dnes už bežnú a dôležitú súčasť klinickej praxe. Cieľom tohto článku je priblížiť okrem významu cytologického vyšetrenia, súčasné postavenie prietokovej cytometrie v diagnostike a diferenciálnej diagnostike CLL vrátane monitorovania minimálnej reziduálnej choroby a detekcie prognostických markerov.
Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, diagnóza, morfológia, imunofenotyp, CD38, ZAP-70, minimálna reziduálna choroba.

Laborathory diagnosis of CLL: cytology, flow cytometry
B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a heterogeneous disorder entity; it is characterized by the expansion of a mature, antigenstimulated B-cell. Immunophenotype is very stable and well distinguishable (CD19+, CD20+, CD22-/+, CD23+, CD5+). However, changes can occur, especially during the transformation to more aggressive form of the disease. At present, early and accurate diagnosis, targeted treatment and supportive therapy seem to be a prerequisite for successful disease management. Laboratory equipment for departments is extremely important. Morphological differentiation of CLL from other malignant or benign lymphoproliferative disorders is difficult. Immunophenotyping by flow cytometry is the important step in this problem-solving. Flow cytometry is a modern laboratory method, which has recently achieved significant technological development and it is now common and important part of clinical practice. The aim of this article is to describe the importance of cytological examination, the current status of flow cytometry in the diagnosis and differential diagnosis of CLL, including the monitoring of minimal residual disease and the detection of prognostic markers.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, diagnosis, morphology, immunophenotype, CD38, ZAP-70, minimal residual disease.
created by © zooom.sk s.r.o.