Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
V onkologickom výskume a v klinickej praxi môže byť analýza biomarkerov použitá nielen na identifikáciu prítomnosti nádoru, ale aj na stanovenie jeho štádia, subtypu a schopnosti odpovedať na terapiu. Biomarkery sú preto neoceniteľnými nástrojmi na detekciu a diagnostiku zhubných nádorov, prognózu pacientov a výber liečby. Nepriaznivá prognóza zhubných nádorov ovárií je dôsledkom chýbania spoľahlivých skríningových testov a nášho obmedzeného chápania mechanizmov chemorezistencie a relapsu. Cieľom tohto prehľadového článku je poskytnúť prehľad biomarkerov používaných v klinickej praxi pri zhubných nádoroch ovárií. Jediné dva biomarkery schválené FDA v USA na monitorovanie rekurencie alebo progresie ochorenia, ale nie na skríning, sú CA 125 a HE4. Na zlepšenie senzitivity a špecificity pre včasnú detekciu zhubných nádorov ovárií sú skúmané kombinácie biomarkerov. Prvým diagnostickým algoritmom, ktorý kombinuje viaceré biomarkery za účelom triedenia adnexálnych más, schváleným FDA v USA v septembri 2009, je OVA-1. Nedávne prielomy v proteomike a bioinformačných technológiách rozšíria naše pochopenie nádorovo špecifických biomarkerov. Takéto výskumy stanovia novšie a ešte užitočnejšie biomarkery na presnejšiu detekciu a manažment zhubných nádorov ovárií.
Kľúčové slová: biomarker, zhubný nádor, proteomika, senzitivita, špecificita.

Biomarkers in ovarian malignant tumors: state of the art
In oncologic research and clinical practice biomarker analysis cannot be used only to identify the presence of a tumor, but also to determine its stage, subtype and ability to respond to therapy. Biomarkers are therefore invaluable tools for detection and diagnosis of malignant tumors, prognosis of patients and choice of treatment. Unfavourable prognosis of ovarian malignant tumors is a result of absence of reliable screening tests and our limited understanding of mechanisms of chemoresistence and relapse. The purpose of this review article is to provide a review of biomarkers used in clinical practice in ovarian malignant tumors. The only two biomarkers approved by US FDA for monitoring of disease recurrence or progression, but not for screening, are CA 125 and HE4. Combinations of biomarkers are under investigation to improve the sensitivity and specificity for early detection of ovarian cancer. OVA-1 is the first diagnostic algorithm approved by US FDA in september 2009, that combines multiple biomarkers for the purpose of triaging adnexal masses. ecent breakthroughs in proteomics and bioinformatics technologies will broaden our understanding of tumor specific biomarkers. Such investigations will establish newer and even more useful biomarkers for more accurate detection and management of ovarian malignant tumors.
Key words: biomarker, malignant tumor, proteomics, sensitivity, specificity.
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
created by © zooom.sk s.r.o.