Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov vo veku nad 50 rokov. Koncom minulého storočia sa v literatúre objavili prvé údaje o znížení mortality na toto ochorenie z pracovísk, kde sa vykonával skríning. Vo všeobecnosti skríningom nazývame vyhľadávanie určitého ochorenia u asymptomatickej populácie, u ktorej existuje určitá pravdepodobnosť jeho výskytu. Benefit skríningu karcinómu prostaty v súčasnosti nie je známy a je nejednoznačný aj po vyhodnotení The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC). Ako skríningové nástroje sa v urológii používajú digitálne rektálne vyšetrenie (DRV) a hlavne stanovenie hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA). Skríningový program zameraný na vysokorizikový karcinóm prostaty môže byť väčším prínosom, ak sa porovná so súčasným skríningom zameraným na všetkých mužov. Jeden z možných postupov je urobiť PSA test všetkým mužom medzi 40. – 50. rokom. Každý muž, ktorý prichádza do ambulancie urológa so žiadosťou o vykonanie skríningových testov na karcinóm prostaty, by mal byť poučený. Ak si želá diagnostiku, treba mu robiť DRV a stanoviť hladinu PSA. Prvé iniciálne stanovenie hladiny PSA by malo byť indikované okolo 40. roku života muža. Horná veková hranica na stanovenie hladiny PSA nie je stanovená, aj keď viaceré práce udávajú vek 75 rokov. Predpokladom odberu by malo byť očakávané dožitie 10 a viac rokov.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, skríning, prostatický špecifický antigén (PSA), digitálne rektálne vyšetrenie (DRV).

Screening of prostate cancer in the light of latest evidence
Prostate cancer is one of the leading malignancies in men older than 50. At the end of the last century the first data declaring the decrease of mortality of the disease appeared in the literature, mainly from the centers where the screening was perfomed. Screening is defined as the application of suitable screening tests to a general population at risk. Benefit of prostate cancer srceening is not known and is ambiguos even after the results of The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC). Screening procerures for prostate cancer in urology usually includes digital rectal examination (DRE) and a determination of prostate specific antigen (PSA) in a serum. Screening programme aimed on high risk prostate cancer could be more beneficial to be compared with the whole population screening. A feasible method should be measuring PSA level in all men between 40-50 of age. Every man, visiting the urologist with the demand of screening for prostate cancer should be properly instructed in the benefits and risks of the procedure. If he still wish to be screened, DRE and PSA level determination should be performed. Initial level of PSA should be determined around the age of 40. The cut off age for PSA level determination is not specified even multiple papers indicate the age of 75. The main anticipation for PSA level determination is life expectancy 10 years or more.
Key words: prostate cancer, screening, prostate specific antigen (PSA), digital rectal examination (DRE).
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
created by © zooom.sk s.r.o.