Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku
Autor prezentuje súčasný model skríningu rakoviny krčka maternice na Slovensku. Dizajn skríningového programu a financovanie jeho medicínskej časti je zakotvené v zákone č. 661/2007 Zbierky zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Zbierky zákonov. Aktuálna zákonná norma je v platnosti od 1. 1. 2008. Skríningovou metódou je konvenčný cytologický výter z krčka maternice. Odbery cytológie realizujú gynekológovia a vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá. Cieľovou populáciou sú asymptomatické ženy vo veku 23 – 64 rokov. Skríningový interval je 1, 1, 3 roky. Prvé dve cytologické vyšetrenia sa realizujú v ročnom intervale a ak sú negatívne, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa ukončí, ak sú posledné tri cytologické vyšetrenia negatívne vo veku 64 rokov. Skríning vyhodnocuje „Referenčné skríningové centrum“, ktoré doteraz nebolo založené. Súčasný stav preto ešte stále nespĺňa kritériá organizovaného skríningu.
Kľúčové slová: rakovina krčka maternice, organizovaný skríning, oportúnny skríning, cieľová populácia, skríningová metóda.

Cervical cancer screening in Slovakia
Current status of cervical cancer screening in Slovak republik is presented. Design and reimbursment of medical costs of the screening programme are enacted in Act No. 661/2007 of Code which amended the Act No. 577/2004 of Code. The act is valid since 1st of January 2008. The screening method is conventional cervical cytology. Smears are taken by gynaecologists and evaluated by approved cytology laboratories. Target population are women aged 23 – 64 years. The screening intervals are 1, 1, 3 years. The first 2 years of the organized screening is cytology taken annually. Screening interval is prolonged to 3 years if those 2 consecutive cytological findings were negative. The screening is discontinued in women aged 64 years, whose last 3 consecutive smears were negative. The screening is to be evaluated by the Referential Screening Center but it has not been established yet. Thus current situation in cervical cancer screening in Slovakia still doesn´t meet the criteria of the organized screening programme.
Key words: cervical carcinoma, organized screening, opportunistic screening, target population, screening method.
Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
Urologická klinika Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, UN Bratislava, NsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skríning karcinómu prostaty vo svetle súčasných poznatkov
MUDr. Otília Osifová
Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Skríningové vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dávid Martinický
Oddelenie gynekologickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
RNDr. Milan Zvarík, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina – pavilón F1, Bratislav
Biomarkery pri zhubných nádoroch ovárií: súčasný stav
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava, Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava
Pomalidomid: nová imunomodulačná látka v liečbe mnohopočetného myelómu
RNDr. Katarína Hlinková
Laboratórium molekulovej a klinickej genetiky LF UK a DFNsP, Bratislava
Chromozómové prestavby u pacientov s pľúcnym adenokarcinómom – nové možnosti cielenej liečby
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Antracykliny v léčbě metastatického karcinomu prsu
MUDr. Marián Kakalejčík
POKO Poprad, s. r. o., Poprad
MUDr. Ján Vongrey
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Andrej Orolín
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Poprad, a. s., Poprad
Pozícia chemoterapie FOLFOX v ambulantnej liečbe kolorektálneho karcinómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Konzumácia kávy a riziko karcinómu prostaty: aktualizovaná metaanalýza
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Petra Bělohlávková
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Zuzana Rusiňáková
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Jaroslava Voglová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
MUDr. Luděk Raida, Ph.D.
Hematoonkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Alžběta Zavřelová
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Pavel Žák, CSc.
IV. Interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Diagnostika a liečba chronickej myelomonocytovej leukémie v rokoch 2000 – 2013: výsledky z dvoch hematologických centier
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Laboratórna diagnostika CLL: cytológia, prietoková cytometria
created by © zooom.sk s.r.o.