Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické prínosy a hodnotenie zdravotníckych technológií MZ SR
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Finančné náklady v kontexte farmakoterapie onkologických ochorení
MUDr. Pavol Adamkov
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Petra Szilágyiová
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Mgr. Tomáš Pastorek
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Fond onkologických liekov – východisko či cieľ, ako hradiť inovatívnu onkologickú liečbu?
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava, Ústav zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Helena Glasová, PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava
Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Komentár k článku: Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Úloha laparoskopie v manažmente peritoneálnej karcinomatózy
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Využití imunoterapie v dětské onkologii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dávid Martinický
Národný onkologický ústav, Bratislava
XVII. košické chemoterapeutické dni
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Sorafenib a hepatocelulárny karcinóm
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2013: Výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia
Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénna skupina chronických myeloidných neoplázií, pre ktoré je charakteristická cytopénia s dysplastickou morfológiou krvných buniek a častá progresia do akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Pri MDS sú postihnuté viaceré línie krvotvorby, blasty, prstencové sideroblasty a cytogenetické lézie, v závislosti od ktorých súčasná WHO klasifikácia odlišuje rozličné podtypy MDS. Avšak odlíšenie medzi MDS a ďalšími myeloidnými malignitami, tak ako AML, myeloproliferatívne neoplázie (MPN), myelodysplastický/myeloproliferatívny syndróm (MDS/MPN), ako aj medzi rôznymi podtypmi MDS, je často problematické najmä v mnohých hraničných prípadoch, a preto je snaha o objasnenie týchto zdanlivo odlišných myeloidných malignít. V posledných rokoch nastal dramatický pokrok v používaní nových technológií, čo poskytuje nové príležitosti pre pochopenie patogenézy MDS. Metódou hlbokého sekvenovania boli potvrdené mnohé mutácie, ktorých korelácia s jednotlivými podtypmi MDS ako aj s progresiou ochorenia má prognostický význam aj v klinike. Pochopenie nových ciest aj intratumoróznej heterogenity môže viesť nielen k objasneniu patogenézy MDS, ale môže mať veľký význam aj v zlepšení diagnostiky a liečby.
Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, klasifikácia, patogenéza, dysplázia, cytogenetika, molekulová genetika, liečba.

Myelodysplastic syndrome – classification, pathophysiology
Myelodysplastic syndrom (MDS) are a heterogenous group of chronic myeloid neoplasms characterized by varying degrees of cytopenia with dysplastic blood cell morphology, frequently terminating in acute myeloid leukemia (AML). Reflecting their heterogeneity, MDS show varying degrees of lineage involvement, blast/ring sideroblast counts and cytogenetic lesions, depending on which the current WHO classification distinguishes several subtypes of MDS. However, the discrimintion between MDS and other myeloid cancer, such as acute myeloid leukemia (AML), myeloproliferative neoplasms (MPN), myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms (MDS/MPN), and among different MDS subtypes is frequently obscured in many borderline cases, suggesting common underlying mechanisms shared by these apparently different entities of myeloid malignancies. Meanwhile, dramatic advances in high-throughput genome technology of recent years have provided a novel opportunity to understand the molecular genetics/pathogenesis of MDS. Deep sequencing of reccurent gene mutations in multiple cases indicates the presence of a hierarchy among different mutations, which might be relevant to disease progression and prognostication of clinical outcomes. Frequent presence of intratumour heterogeneity and a dynamic temporal behaviour seems to be an intrinsic feature of MDS, and an understanding of this would be indispensable not only to clarify the pathogenesis of MDS and transformation to AML, but also for the development of better MDS diagnostics and therapeutics.
Key words: myelodysplastic syndrom, classification, pathophysiology, dysplasia, cytogenetic, molecular genetic, therapy.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Švajdler, ml.
Oddelenie patológie FNsP L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava
Chronická lymfocytová leukémia – úvod
created by © zooom.sk s.r.o.