Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické prínosy a hodnotenie zdravotníckych technológií MZ SR
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Finančné náklady v kontexte farmakoterapie onkologických ochorení
MUDr. Pavol Adamkov
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Petra Szilágyiová
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Mgr. Tomáš Pastorek
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Fond onkologických liekov – východisko či cieľ, ako hradiť inovatívnu onkologickú liečbu?
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava, Ústav zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Helena Glasová, PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava
Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Komentár k článku: Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Úloha laparoskopie v manažmente peritoneálnej karcinomatózy
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Využití imunoterapie v dětské onkologii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dávid Martinický
Národný onkologický ústav, Bratislava
XVII. košické chemoterapeutické dni
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Sorafenib a hepatocelulárny karcinóm
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2013: Výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Švajdler, ml.
Oddelenie patológie FNsP L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava
Chronická lymfocytová leukémia – úvod
B-chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívna neoplázia a patrí do širokej skupiny lymfómov z B-buniek. V našej populácii je to najčastejšie leukemické ochorenie. Poznanie patogenézy ochorenia, možnosti diagnostiky i liečby sa v posledných niekoľkých rokoch natoľko radikálne zmenili, že ani nie desaťročné učebnice sú už zastarané. Preto sme sa spolu s redakciou Onkológie rozhodli pripraviť sériu článkov od popredných slovenských hematológov a onkológov, ktoré sa budú venovať patogenéze CLL, cytofluorometrickej i cytogenetickej diagnostike, diferenciálnej diagnostike vrátane diferenciálnej diagnostiky uzlinového syndrómu a, samozrejme, modernej liečbe. Tá dnes zahŕňa nielen cytostatiká (klasické i moderné), ale i monoklonálne protilátky proti povrchovým antigénom leukemických buniek. Zaujímavé sú úplne nové perspektívne lieky zo skupiny inhibítorov kináz – enzýmov zapojených do bunkového delenia.
Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, lymfoproliferatívne ochorenia/neoplázie, lymfómy z B-buniek, cytostatiká, monoklonálne protilátky.

Chronic lymphocytic leukaemia (editorial)
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is in Caucasian population the most frequent subtype of leukaemia. It belongs to the group of chronic lymphoproliferative neoplasms, to B-cell lymphomas. The knowledge of pathogenesis of the disease, diagnostic possibilities and especially new treatment modalities have changed recently so radically, that even newer books, less than 10 years old, are out of date. Therefore we have decided together with the editors to publish a series of articles written by prominent Slovakian hematologists and oncologists dealing with pathogenesis, modern diagnostic methods, differential diagnosis, and of course, newest treatment possibilities of this disease. Treatment of CLL today means not only cytostatic drugs and monoclonal antibodies against surface antigens of the leukaemic cells, but also inhibitors of kinases – enzymes involved in cell division and proliferation.
Key words: chronic lymphocytic leukaemia, lymphoproliferative disorders/neoplasms, B-cell lymphomas, cytostatic drugs, monoclonal antibodies.
created by © zooom.sk s.r.o.