Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické prínosy a hodnotenie zdravotníckych technológií MZ SR
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Finančné náklady v kontexte farmakoterapie onkologických ochorení
MUDr. Pavol Adamkov
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Petra Szilágyiová
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Mgr. Tomáš Pastorek
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Fond onkologických liekov – východisko či cieľ, ako hradiť inovatívnu onkologickú liečbu?
Fond onkologických liekov (CDF) je britská vládna iniciatíva s cieľom zlepšiť prístup pacientov k onkologickým liekom, ktoré nie sú bežne k dispozícii v rámci Národnej zdravotnej služby (NHS). Bolo dokázané, že Veľká Británia zaostáva za zvyškom Európy v oblasti vstupu nových onkologických liekov. Systém financovania Fondu bol plánovaný na obdobie troch rokov, od apríla 2011 do marca 2014, s celkovým rozpočtom 200 miliónov libier ročne. Existujú dva spôsoby uhrádzania onkologických liekov prostredníctvom CDF. Ak liek alebo indikácia je zahrnutá v národnom zozname CDF, úhrada je schválená na základe oznámenia a potvrdenia žiadosti. Ak liek alebo indikácia nie je v zozname, je možné požiadať o úhradu podaním individuálnej žiadosti. V septembri 2013 premiér David Cameron oznámil predĺženie platnosti CDF do roku 2016 s celkovým rozpočtom 400 miliónov libier. V súčasnosti je stále nejasné, ako bude fungovať v praxi nový systém oceňovania liekov na základe hodnoty (value-based pricing), ktorý plánovalo ministerstvo zdravotníctva zaviesť v roku 2014, a či v konečnom dôsledku prinesie tie výhody, ktoré sa od neho očakávajú.
Kľúčové slová: onkologické lieky, úhrada, oceňovanie na základe hodnoty.

Cancer Drugs Fund – starting point or final solution to pay for innovative oncology treatment?
The Cancer Drugs Fund (CDF) is a UK government initiative to increase access to cancer drugs which are not routinely available through the National Health Service (NHS). There was an evidence that UK lags behind the rest of Europe in access to new cancer drugs. The CDF funding system was planned for a period of three years, from April 2011 to March 2014 in England with allocated fixed funds of £200 million per annum. There are 2 methods of reimbursement for cancer drugs through the CDF. When the product/indication is included in the national list of CDF, reimbursement approval is based on a notification and confirmation of the requests. If the product or indication is not listed, it is possible to apply for reimbursement on individual basis. In September 2013 Prime Minister David Cameron announced extension of CDF until 2016 with a total budget of £ 400 million. It is still unclear how the new way of assessing drugs, called value-based pricing, which the Department of Health planned to implement by 2014, will work in reality, and whether it will ultimately deliver the benefits it proposes.
Key words: cancer drugs, reimbursement, value-based pricing.
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava, Ústav zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Helena Glasová, PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava
Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Komentár k článku: Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Úloha laparoskopie v manažmente peritoneálnej karcinomatózy
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Využití imunoterapie v dětské onkologii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dávid Martinický
Národný onkologický ústav, Bratislava
XVII. košické chemoterapeutické dni
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Sorafenib a hepatocelulárny karcinóm
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2013: Výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Švajdler, ml.
Oddelenie patológie FNsP L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava
Chronická lymfocytová leukémia – úvod
created by © zooom.sk s.r.o.