Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku, klinické prínosy a hodnotenie zdravotníckych technológií MZ SR
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Finančné náklady v kontexte farmakoterapie onkologických ochorení
Chorobnosť na onkologické ochorenia v Slovenskej republike zaznamenala za ostatných niekoľko desaťročí významne stúpajúci trend. Prežívanie pacientov s onkologickými diagnózami súvisí s viacerými faktormi, ako je včasnejšia diagnostika, modernizácia diagnostických metód, pokroky v chirurgickej liečbe a aj adekvátna dostupnosť liekov. Pre dlhodobé plánovanie nákladov je nevyhnutné vyhodnotiť účinnosť finančne náročných liečiv v reálnej klinickej praxi a aj mieru, ktorou sa vynaložené výdavky prejavujú v zlepšení prognózy onkologických pacientov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v roku 2012 dosiahli náklady zdravotných poisťovní na onkologické lieky (ATC skupiny L01 a L02) na Slovensku 130,1 milióna eur, čo predstavovalo 13,0 % z celkových nákladov na lieky. Medzi prvými 10 liekmi zoradenými podľa nákladov zdravotných poisťovní boli až 4 onkologické lieky. Onkologické lieky uvedené v SR po roku 2002 predstavovali v roku 2012 až 56 % celkových nákladov na onkologické lieky.
Kľúčové slová: onkologické ochorenia, náklady na lieky, výdavky zdravotnej poisťovne.

Financial expenditures in the context of pharmacotherapy of oncological diseases
In the Slovak Republic, oncological disease morbidity showed a significantly rising tendency over the last few decades. The patient survival rate concerning some oncological diagnoses relates to several factors, such as early diagnostics, modernisation of diagnostic methods, progress in surgical therapy, as well as improving accessibility of innovative medicines. For long-term expenditures planning is necessary to evaluate the cost-effectiveness of innovative, costly drugs to assess efficiency of innovative expensive medicines used in current medical practice, together with the rate of how the costs incurred affect improved prognosis for oncological patients. According to the National Health Information Centre (NCZI) from 2012, the financial expenditures of health insurance funds for oncological drugs reached (ATC group L01 and L02) within Slovakia the level of 130,1 mil. EUR. It represents 13,0 % of total financial expenditures for all drugs. Among the Top 10 drugs based on the financial expenditures of health insurance funds are four oncological drugs. Oncological drugs launched in Slovakia after the year 2002 respresent in 2012 the level of 56 % of total finacial expenditures for oncological drugs.
Key words: cancer, drug costs, drugs expenditures.
MUDr. Pavol Adamkov
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Ing. Petra Szilágyiová
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Mgr. Tomáš Pastorek
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Bratislava
Fond onkologických liekov – východisko či cieľ, ako hradiť inovatívnu onkologickú liečbu?
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava, Ústav zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Helena Glasová, PhD.
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty, Bratislava
Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Komentár k článku: Farmakoekonomika a etika v onkológii: etické dilemy a možnosti ich riešenia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Boris Babiš
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Úloha laparoskopie v manažmente peritoneálnej karcinomatózy
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Využití imunoterapie v dětské onkologii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Dávid Martinický
Národný onkologický ústav, Bratislava
XVII. košické chemoterapeutické dni
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Sorafenib a hepatocelulárny karcinóm
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Schôdza Výboru slovenskej onkologickej spoločnosti, Košice, 27. 11. 2013
Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Pokroky v klinickej onkológii 2013: Výročná správa o pokrokoch proti nádorovým ochoreniam od Americkej spoločnosti klinickej onkológie
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava
Myelodysplastický syndróm – klasifikácia a patofyziológia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Boris Rychlý, PhD.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Neurochirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Marián Švajdler, ml.
Oddelenie patológie FNsP L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Cytopathos, s. r. o. – bioptické a cytologické laboratórium, Bratislava
Vzťah medzi genetikou a histologickým obrazom oligodendrogliómov
ONKOHEMATOLOGICKÉ REPETITÓRIUM
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava
Chronická lymfocytová leukémia – úvod
created by © zooom.sk s.r.o.