Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA v Bratislave
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.,
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
RNDr. Mária Pšenková
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Epidemiológia vybraných nádorov ženských pohlavných orgánov
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
MUDr. Ľubica Hammerová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Hormonálna substitučná liečba pacientok po onkogynekologickom ochorení
MUDr. Andrea Grešová, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Igor Lazar, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Jana Látal Valigurová
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
Subkutánna mastektómia – indikácie a riziká
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Milan Karovič
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radomír Trška
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
MUDr. Beata Špániková, PhD.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu bisfosfonátmi pri nádorových ochoreniach
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Denisa Jankovičová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Tatiana Prigancová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
Esenciálna trombocytémia
RNDr. Lucia Klimčáková, PhD.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. RNDr. Ján Šalagovič, CSc.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
Význam polymorfizmov v génoch pre DNA opravu v patogenéze NHL
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Personalizovaná liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
Liečba metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK) je založená na aplikácii systémovej paliatívnej chemoterapie v kombinácii s biologickou liečbou. Cetuximab a panitumumab blokujú receptory pre epidermálne rastové faktory (EGFR), a tým selektívne ovplyvňujú proliferáciu, apoptózu, angiogenézu a metastázovanie nádorových buniek. Sú účinné u pacientov s „wild type“ KRAS mKRK, takže prítomnosť mutácií v KRAS onkogéne je negatívny prediktívny faktor odpovede na liečbu EGFR inhibítormi. Ďalšie aktívne mutácie RAS môžu byť takisto negatívnymi prediktívnymi biomarkermi anti-EGFR liečby.
Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, monoklonové protilátky, RAS mutačný stav.

Personalized medicine approach in metastatatic colorectal cancer
The treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC) is based on systemic palliative chemotherapy in combination with biologic therapy. Cetuximab and panitumumab block the epidermal growth factor receptors (EGFRs) and thus selectively influence proliferation, apoptosis, angiogenesis and metastasis of tumor cells. They are both effective in patients with KRAS „wild type“ mCRC, so the identification of mutations of KRAS is predictive factor of resistence to anti-EGFR antibodies. Other activating RAS mutation may also be negative predictive biomarkers for anti-EGFR therapy.
Key words: metastatic colorectal cancer, monoclonal antibodies, RAS mutational status.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie, Farmaceutická fakulta; Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Originálne a generické lieky a ich vplyv na onkologickú prax
ODBORNÉ PODUJATIA
Bratislavské onkologické dni - L. ročník
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Analýza nádorových vzoriek v čase získanej rezistencie na EGFR-TKI liečbu u 155 pacientov s EGFR mutovaným karcinómom pľúc
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Karcinóm prsníka mladých žien – kazuistiky
POD LUPOU
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Budúcnosť v liečbe mnohopočetného myelómu
created by © zooom.sk s.r.o.