Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA v Bratislave
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.,
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
RNDr. Mária Pšenková
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Epidemiológia vybraných nádorov ženských pohlavných orgánov
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
MUDr. Ľubica Hammerová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Hormonálna substitučná liečba pacientok po onkogynekologickom ochorení
MUDr. Andrea Grešová, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Igor Lazar, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Jana Látal Valigurová
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
Subkutánna mastektómia – indikácie a riziká
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Milan Karovič
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radomír Trška
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
MUDr. Beata Špániková, PhD.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu bisfosfonátmi pri nádorových ochoreniach
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Denisa Jankovičová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Tatiana Prigancová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
Esenciálna trombocytémia
RNDr. Lucia Klimčáková, PhD.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. RNDr. Ján Šalagovič, CSc.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
Význam polymorfizmov v génoch pre DNA opravu v patogenéze NHL
Incidencia non-Hodgkinových lymfómov (NHL) má v posledných desaťročiach významne vzrastajúci trend, príčiny však z veľkej časti nie sú známe. Charakteristickým znakom predovšetkým B-bunkových lymfómov sú chromozomálne translokácie. Tieto abnormality môžu byť vo všeobecnosti následkom jednak chybnej opravy dvojvláknových DNA zlomov indukovaných rôznymi expozičnými faktormi, jednak chýb v endogénnych procesoch, ako sú V(D)J rekombinácia či „class-switch“ rekombinácia v procese diferenciácie lymfocytov. DNA-reparačné mechanizmy sú kľúčové pre udržanie genomickej stability. Varianty (polymorfizmy) v génoch pre DNA opravu môžu ovplyvniť individuálnu DNA reparačnú kapacitu, čo môže mať za následok genomickú nestabilitu a eventuálne viesť k vzniku nádoru. Viacero štúdií uskutočnených v posledných rokoch potvrdzuje vplyv bežných polymorfných variantov v génoch pre opravu DNA na patogenézu lymfómov (v zmysle zvýšenia alebo zníženia rizika pre konkrétne varianty). Tieto biomarkery by tak v budúcnosti mohli – po zavedení testovania do klinickej praxe - napomôcť pri identifikácii osôb so zvýšeným rizikom vzniku lymfómu.
Kľúčové slová: non-Hodgkinove lymfómy, gény pre DNA opravu, SNP – jednonukleotidové polymorfizmy.

The polymorphisms of DNA-repair genes in pathogenesis of NHL
The incidence of Non-Hodgkin lymphomas (NHL) has steadily been increasing in the last decades, making NHL an increasingly important contributor to the overall cancer burden. The underlying reasons of this trend remain largely unknown. Chromosomal translocations are a hallmark of NHL and can arise as a consequence of aberrant repair of double-strand breaks induced by different external exposures. However, alterations in endogenous processes such as V(D)J recombination and class-switch recombination during lymphocyte maturation could also contribute to such rearrangements. DNA repair mechanisms are crucial in maintaining genomic stability. Common polymorphic variants in genes for DNA repair may cause a reduction in DNA repair capacity and influence an individual’s susceptibility to carcinogenesis. Studies conducted in recent years confirm the role of polymorphisms in DNA repair genes in pathogenesis of NHL, with specific variants having significant impact on the risk of NHL. In the future, testing of these markers is expected to be introduced to the clinical practice with the aim of the identification of individuals with increased lymphoma risk.
Key words: non-Hodgkin lymphoma, DNA repair genes, single-nucleotide polymorphisms.
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Personalizovaná liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie, Farmaceutická fakulta; Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Originálne a generické lieky a ich vplyv na onkologickú prax
ODBORNÉ PODUJATIA
Bratislavské onkologické dni - L. ročník
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Analýza nádorových vzoriek v čase získanej rezistencie na EGFR-TKI liečbu u 155 pacientov s EGFR mutovaným karcinómom pľúc
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Karcinóm prsníka mladých žien – kazuistiky
POD LUPOU
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Budúcnosť v liečbe mnohopočetného myelómu
created by © zooom.sk s.r.o.