Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie SZU a OÚSA v Bratislave
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.,
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
RNDr. Mária Pšenková
Pharm-In, spol. s r. o., Bratislava
Epidemiológia vybraných nádorov ženských pohlavných orgánov
MUDr. Sylvia Redechová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
MUDr. Ľubica Hammerová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Hormonálna substitučná liečba pacientok po onkogynekologickom ochorení
MUDr. Andrea Grešová, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Igor Lazar, PhD.
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
MUDr. Jana Látal Valigurová
Gynekologické oddelenie, VOÚ, a. s., Košice
Subkutánna mastektómia – indikácie a riziká
Prsník zachovávajúca liečba je hlavná chirurgická liečba karcinómu prsníka. V súčasnosti stúpa počet vykonaných mastektómií. Subkutánna mastektómia so zachovaním alebo bez zachovania mamilo-areolárneho komplexu sú všeobecne vykonávané nové typy mastektómií. Zlepšujú kozmetický výsledok a redukujú psychologickú traumu zo straty prsníka. Prehľadový článok sa týka onkologickej bezpečnosti a komplikácií opísaných mastektómií v liečbe karcinómu prsníka.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, kožu šetriaca mastektómia, subkutánna mastektómia, chirurgická liečba karcinómu prsníka, mamilo- -areolárny komplex.

Nipple-sparing mastectomy – indications and risks
Breast conversation therapy has been the main surgical treatment of breast cancer. Recently the use of mastectomy has been increasing. Mastectomy with novel surgical techniques, preservation of the skin envelope or the nipple-areolar complex is commonly performed. This types of mastectomies improved cosmetic result and reduced psychological trauma associated with breast loss. Review article concerning the oncological safety and complications of performing skin and nipple-sparing mastectomy for invasive and non invasive breast cancer.
Key words: breast cancer, skin-sparing mastectomy, nipple-sparing mastectomy, breast neoplasm surgery, nipple areola complex.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Milan Karovič
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radomír Trška
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Laparoskopicky asistovaná vaginálna radikálna trachelektómia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
MUDr. Beata Špániková, PhD.
I. onkologická klinika LF UK, Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
Súčasné odporúčania na liečbu bisfosfonátmi pri nádorových ochoreniach
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Denisa Jankovičová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Tatiana Prigancová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU UN Bratislava
Esenciálna trombocytémia
RNDr. Lucia Klimčáková, PhD.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO, Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o. – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. RNDr. Ján Šalagovič, CSc.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ, Košice
Význam polymorfizmov v génoch pre DNA opravu v patogenéze NHL
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Personalizovaná liečba metastatického kolorektálneho karcinómu
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie, Farmaceutická fakulta; Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
Originálne a generické lieky a ich vplyv na onkologickú prax
ODBORNÉ PODUJATIA
Bratislavské onkologické dni - L. ročník
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Analýza nádorových vzoriek v čase získanej rezistencie na EGFR-TKI liečbu u 155 pacientov s EGFR mutovaným karcinómom pľúc
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof.
Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Karcinóm prsníka mladých žien – kazuistiky
POD LUPOU
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Klinika Hematoonkologie FNO Ostrava
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o., hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
Budúcnosť v liečbe mnohopočetného myelómu
created by © zooom.sk s.r.o.