Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie VOÚ, a. s., Košice
Rádioterapia kostných metastáz
MUDr. Martin Chorváth
Klinika Stereotaktickej rádiochirurgie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Klinika Radiačnej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Bratislava
Paliatívna rádioterapia – mozgové metastázy
MUDr. Iveta Priatelová
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Natália Janíčková
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
MUDr. Marek Marinčák
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Stereotaktická rádioterapia karcinómu pľúc
MUDr. Pavol Lukačko
Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZÚ Bratislava
MUDr. Alžbeta Molnárová
Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZÚ Bratislava
Mgr. Jozef Grežďo
Klinika radiačnej onkológie OÚSA a SZÚ Bratislava
Akcelerovaná rádioterapia časti prsníka
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Filip Kohútek
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie I., UNB, Nemocnica Ružinov
Liečba iniciálne metastatického malobunkového karcinómu pľúc
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie Lekárska fakulta UK Bratislava
Mgr. Barbora Filová
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK Bratislava
MUDr. Pavol Janega, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta UK a UN Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Cievne mozgové príhody v dôsledku vaskulárnej toxicity protinádorovej liečby
Predložená práca sa zaoberá cievnymi mozgovými príhodami v asociácii so základnými cievnymi komplikáciami protinádorovej liečby. Niektoré z vaskulárnych následkov sa objavujú alebo pretrvávajú počas protinádorovej liečby alebo viac rokov po jej ukončení. V článku sú stručne uvedené najčastejšie príčiny cerebrovaskulárnych komplikácií u onkologických pacientov. Tiež uvádzame najnovšie odporúčania pre včasnú diagnostiku vaskulárnych komplikácií dôležitých v patogenéze cievnych mozgových príhod.
Kľúčové slová: cievne mozgové príhody, stenóza karotíd, rizikové faktory, hypertenzia, chemoterapia, rádioterapia, antiangiogénna liečba.

Stroke as a consequence of vascular toxicity induced by anticancer therapy
This article provides a minireview of stroke in association with basic vascular complications of anticancer therapy. Some vascular effects may become evident during anticancer therapy or many years after completion of this treatment. The article briefly summarizes the most common causes of cerebrovascular complications in cancer patients. The newest recommendation for early detection and follow up of vascular complications, which might be important in pathogenesis of stroke are also presented.
Key words: stroke, carotid stenosis, risk factors, hypertension, chemotherapy, radiotherapy, antiangiogenic therapy.
MUDr. Štefánia Lišková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasné odporúčania v liečbe anémie u pacientov s nehematologickým nádorovým ochorením a anémie navodenej protinádorovou liečbou
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tomáš Šálek
Onkologická klinika NOÚ, Bratislava
Chemoterapia pokročilého karcinómu žalúdka – potrebujeme nový liek?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Rádiologický CT staging karcinómu pľúc
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry - Úmrtia na nádorové ochorenia pripísateľné alkoholu a roky možnej straty života v Spojených štátoch
TÉMA ROKA
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
Syndrom nádorové anorexie a kachexie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Hlavatá, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Ipilimumab – nový liek, nové skúsenosti
MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jana Obertová, PhD.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava
MUDr. Štefánia Lišková
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ, Bratislava
Vinflunín v liečbe metastatického urotelového karcinómu po progresii na gemcitabíne s cisplatinou – kazuistika
POD LUPOU
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
MUDr. Ján Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, UNM a JLF UK BA
Komplikácie liečby mnohopočetného myelómu a možnosti ich ovplyvnenia
created by © zooom.sk s.r.o.