Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK, Martinská univerzitná nemocnica, Martin
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Systémová liečba metastatického melanómu
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Rádioterapia malígneho melanómu
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Eva Rovenská
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Marian Karaba
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
Chirurgická terapia malígneho melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Pseudomyxoma peritonei a epiteliálne apendikálne malignity
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP Skalica
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty v roku 2013
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Onkologická klinika FNsP, Trnava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Nádorová kachexia – prínosy a riziká nutričnej podpory vo svetle medicíny založenej na dôkazoch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o, Bratislava
Správa z 18. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA, 25. a 26. apríl 2013, Bratislava
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Patrick Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25. 4. 2013
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Ing. Marek Paluga, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Rybnikárová
ORL ambulancia polikliniky NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Masaryková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Úloha rádioterapie v liečbe malígneho melanómu v nosovej dutine a v nosohltane – kazuistika
Úvod: Primárne slizničné malígne melanómy dutiny nosovej, prinosových dutín a nosohltana (spoločne ako sinonazálne slizničné malígne melanómy – SNMMs) sa vyskytujú len zriedkavo, čo predstavuje asi 0,3 až 2% zo všetkých malígnych melanómov a asi 4 % zo všetkých malígnych melanómov hlavy a krku. Operácia je liečba voľby sinonazálnych slizničných melanómov, najmä kompletná resekcia nádoru s dostatočne voľnými okrajmi. Rádioterapia má ešte stále kontroverznú úlohu v liečbe. Tradične sa melanómové bunky považujú za rádiorezistentné, pretože majú vysokú kapacitu na opravu subletálneho poškodenia, najmä pri konvenčnej frakcionácii. Preto je hypofrakcionácia považovaná za akceptovateľný liečebný režim tejto choroby. Kazuistika: Uviedli sme prípad malígneho melanómu v nosovej dutine. U pacienta bola vykonaná funkčná endoskopická chirurgia nosa a prinosových dutín. Avšak použitím pozitrónovej emisnej tomografie/počítačovej tomografie (PET/CT) s fluorodeoxyglukózou bol diagnostikovaný reziduálny nádor v nosohltane. Následne bola vykonaná intrakavitárna brachyterapia nosohltana. Šesť mesiacov po ukončení brachyterapie sa objavila solitárna metastatická krčná lymfatická uzlina, ktorá bola kompletne odstránená. Aj pri regionálnej progresii choroby sme použili rádioterapiu – externú rádioterapiu. Záver: Rozhodli sme sa publikovať túto kazuistiku pre zriedkavosť tohto ochorenia a možnosti použitia rádioterapie ako jednej z modalít liečby.
Kľúčové slová: malígny melanóm, nosová dutina, nosohltan, rádioterapia.

The role of radiation therapy in the treatment of malignant melanoma in the nasal cavity and nasopharynx – case report
Purpose: Primary mucosal malignant melanoma of the nasal cavity, paranasal sinuses, and nasopharynx (hereinafter referred to collectively as the sinonasal tract, i.e., sinonasal tract mucosal malignant melanomas [SNMMs]) is rare, accounting for between 0.3% and 2% of all malignant melanomas and about 4% of head and neck melanomas. Surgery is the treatment of choice for sinonasal mucosal malignant melanomas, especially complete resection of the tumor with sufficient free margins. Radiotherapy has controversial role in the treatment. Melanoma cells are traditionally considered as radioresistant because they have a high capacity for repair of sublethal damages, in particular when we used a conventional fractionation. Therefore, hypofractionation considered as a reasonable treatment regimen for this disease. Case: In this paper, we have reported the patient with intranasal cavity malignant melanoma. Functional endoscopic sinus surgery was performed to excise the nasal cavity tumor. However, using positron emission tomography/computed tomography scan with fluorodeoxyglucose was diagnosed residual nasopharyngeal tumor. Then, intracavitary brachytherapy for nasopharynx was further administered. Solitary metastatic cervical nodal involvement which was completely removed has been occurred 6 months after the end of brachytherapy. Even with the regional disease progression, we used external radiation therapy, as a modality of treatment. Conclusion: We decided to show this case report because of its rarity and the possible use of radiotherapy.
Key words: malignant melanoma, nasal cavity, nasopharynx, radiotherapy.
POD LUPOU
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Eva Bojtárová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Ľubica Roziaková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu
created by © zooom.sk s.r.o.