Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.
Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK, Martinská univerzitná nemocnica, Martin
Diagnostika malígneho melanómu
MUDr. Iveta Andrezalová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Systémová liečba metastatického melanómu
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Rádioterapia malígneho melanómu
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Eva Rovenská
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
MUDr. Marian Karaba
Klinika chirurgickej onkológie, NOÚ, LF SZU Bratislava
Chirurgická terapia malígneho melanómu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie FNsP Žilina
Pseudomyxoma peritonei a epiteliálne apendikálne malignity
Pseudomyxoma peritonei (PMP) je raritný tumor postihujúci peritoneum formou karcinózy, charakterizovaný pomalou progresiou ochorenia s veľkým objemom mucinóznych epiteliálnych buniek. Moderné štúdie ukazujú, že PMP vzniká po ruptúre apendikálnych tumorov s progresívnou disemináciou mucín produkujúcich epiteliálnych buniek po peritonálnej kavite. Adekvátna účinná systémová liečba, ktorá by eradikovala toto ochorenie, nejestvuje. Len čo sa stanoví diagnóza peritoneálnej diseminácie tohto ochorenia, indikuje sa moderný spôsob liečby v kuratívnych intenciách, t. j. cytoreduktívna chirurgia (CRS) kombinovaná s perioperačnou intraperitoneálnou chemoterapiou (HIPEC). Autor poukazuje na excelentné výsledky u pacientov s PMP liečených týmto postupom. Upozorňuje na nevhodnosť opakovaných „operácií“ s debulkingom mimo centralizovaných pracovísk, ktoré nie sú asociované so zlepšením stavu pacientov a, naopak, znižujú možnosť následnej cytoredukcie spolu s HIPEC v kuratívnych intenciách. Ukazuje algoritmus manažmentu pacienta s týmto ochorením a nutnosť centralizácie tejto raritnej choroby na pracovisko, kde sa vykonáva cytoredukcia v kombinácii s HIPEC.
Kľúčové slová: mukokéla, karcinóza, cytoreduktívna chirurgia, hypertermia, intraperitoneálna chemoterapia (HIPEC).

Pseudomyxoma peritonei and epithelial appendiceal malignancy
Pseudomyxoma peritonei (PMP) is a rare peritoneal carcinomatosis, characterized by a slowly progressive disease process with a large amount of mucus containing occasional epithelial cells. If rupture of the wall of the mucocele occurs with either low-grade or high-grade disease, the epithelial cels within will disseminate to the peritoneal surfaces. Adequate systemic treatment to eradicate this disease there is no. If the diagnosis of peritoneal dissemination of an appendiceal malignancy has been established, a new treatment with curative intent is indicated. Author advert on excelent results in patients with PMP treated by this procedure. Surgery in which there is disregard for the peritoneum as the first line of defense in carcinomatosis will jeopardize subsequent attempts to achieve an optimal cytoreduction. Author shows algorithm of the management patients with PMP carcinosis and necessity centralisation those rarity disease on surgery oncology department where exercised cytoreductive surgery combined with HIPEC procedure.
Key words: mucocele, carcinosis, cytoreductive surgery, hyperthermia, intraperitoneal chemotherapy, HIPEC.
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie FNsP Skalica
Kastračne rezistentný karcinóm prostaty v roku 2013
MUDr. Silvia Cingelová, PhD.
Onkologická klinika FNsP, Trnava
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Nádorová kachexia – prínosy a riziká nutričnej podpory vo svetle medicíny založenej na dôkazoch
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o, Bratislava
Správa z 18. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA, 25. a 26. apríl 2013, Bratislava
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Patrick Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Tyrozínkinázový inhibítor sunitinib malát
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, NOÚ, 25. 4. 2013
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Margita Pobijaková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Ing. Marek Paluga, PhD.
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Michaela Rybnikárová
ORL ambulancia polikliniky NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Masaryková
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
Úloha rádioterapie v liečbe malígneho melanómu v nosovej dutine a v nosohltane – kazuistika
POD LUPOU
doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Eva Bojtárová
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Ľubica Roziaková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
HEMKO, s. r. o – Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
Súčasné možnosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu
created by © zooom.sk s.r.o.