Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
VOÚ, a. s. Košice
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Feochromocytóm a paraganglióm
MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Zriedkavé nádory hlavy a krku
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zriedkavé karcinómy pľúc
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ivana Gulová
Oddelenie rádiodiagnostiky, NsP Trebišov
Úloha CT irigografie v onkológii
Kolorektálny karcinóm je častá malignita sprevádzaná značnou morbiditou a mortalitou. CT irigografia je neinvazívna zobrazovacia metóda využívajúca tenkovrstvové CT zobrazenie hrubého čreva s možnosťou hodnotenia 2D a 3D obrazov. Čisté a dobre distendované črevo umožňuje detekciu kolorektálnych abnormalít s využitím 2D a 3D techník používaných na interpretáciu získaných dát. Metóda je cenná na plánovanie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu, umožňuje zobraziť lokálnu extenziu tumoru, lymfadenopatiu a vzdialené metastázy. Podobne aj komplikácie primárnych malignít čreva ako obštrukcie, perforácie a fistuly dokáže CT irigografia dostatočne zobraziť. Pečeň je hlavným orgánom postihnutým metastázami kolorektálneho karcinómu. Postihnuté bývajú často aj pľúca, nadobličky a kosti. CT je vhodné aj na identifikovanie rekurentného ochorenia, stanovenie anatomických a normálnych postoperačných pomerov v organizme a hodnotenie negatívneho nálezu počas liečby a po nej.
Kľúčové slová: CT irigografia, kolorektálny karcinóm, TNM staging, distenzia hrubého čreva.

The role of CT in oncology irrigography
Colorectal cancer is a common malignancy that results in significant morbidity and mortality. CT irigography is an evolving noninvasive imaging technique that relies on performing thin-section CT of the colon evaluating data using both 2D and 3D images. A clean and well-distended colon facilitates detection of colorectal abnormalities whether 2D and 3D techniques are used for data interpretation. Is valuable in planning surgery for colon cancer because it can demonstrate regional extension of tumor as well as adenopathy and distant metastases. Also complications of primary colonic malignancies such as obstructions, perforations, and fistulas can be readily visualized with CT irigography. The liver is the predominant organ to be involved with metastases from colorectal cancer. Other common sites of metastases from colon cancer include the lungs, adrenal glands, and bones. CT is applicable for identifying recurrences, evaluating anatomic relationships, documenting „normal“ postoperative anatomy, and confirming the absence of new lesions during and after therapy.
Key words: CT irigography, colorectal cancer, TNM staging, colon distension.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Zuzana Hlavatá, PhD.
Interná klinika NOÚ, Bratislava
24th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), Paris
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
RNDr. Alena Tichá, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Metabolické základy nádorové kachexie a nutriční farmakologie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava
Ing, Martin Čermák
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Andrej Čižmár
Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Luďka Wlachovská
Oddelenie patologických novorodencov, 1. detská klinika, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Oksana Fabri
Oddelenie laboratórnej medicíny, DFNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Darina Buzássyová
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, DFNsP a LF UK, Bratislava
RNDr. Michaela Leitnerová
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Špecifiká diagnostiky a liečby leukémií v novorodeneckom veku
POD LUPOU
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie B, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Lucia Copáková
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme
created by © zooom.sk s.r.o.