Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Úvodné slovo
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Košice
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
MUDr. Kristina Križanová
Klinika klinickej onkológie, oddelenie paliatívnej medicíny NOÚ, Bratislava
Výživa v kontexte onkologického pacienta – úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie FN Trenčín
MUDr. Alexandra Szabová
Interné oddelenie NsP Partizánske
Gastrointestinálna toxicita, hepatotoxicita a nefrotoxicita cielenej liečby
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Pneumotoxicita molekulárne cielených protinádorových liekov
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Kardiotoxicita cielenej liečby nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Karcinóm prostaty – vývoj incidencie a mortality na Slovensku v porovnaní so zahraničím
MUDr. Silvia Šulajová
Onkologická klinika SZU, Banská Bystrica
Kalcifikáty v prsníku
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
MUDr. Ján Kliment jr.
Urologická klinika JLF UK a UNM
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM
Súčasné názory na liečbu karcinómu kôry nadobličiek
Mgr. Michaela Fajtová
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Identifikácia jadrových erytrocytových prekurzorov pomocou prietokovej obrazovej cytometrie – ImageStreamX
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie, NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystica
Novinky zo San Antonio Breast Cancer Symposium
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Košice
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.1
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Roman Mráz
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Angiosarkóm močového mechúra – opis prípadu a problematika jeho bioptickej diagnostiky
Úvod: Angiosarkómy sú zriedkavé zhubné nádory endotelového pôvodu, ktoré predstavujú približne 1 – 2 % všetkých sarkómov mäkkých tkanív a menej než 1 % všetkých vaskulárnych nádorov. Najčastejšie vznikajú v koži a podkožnom tkanive hlavy a krku. Postihnutie viscerálnych orgánov je len veľmi ojedinelé. Prípad: Autori v práci opisujú kazuistiku 42-ročného muža, ktorému bol diagnostikovaný angiosarkóm močového mechúra v pokročilom štádiu s postihnutím okolitých tkanivových štruktúr. Nádor histologicky pozostával prevažne zo solídne rastúcej populácie malígnych pleomorfných buniek epiteloidného vzhľadu s početnými anastomózujúcimi štrbinami. Definitívne stanovenie diagnózy si vyžadovalo širokú škálu imunohistochemických vyšetrení, ktorých konečný výsledok favorizoval nález epiteloidného angiosarkómu. Priebeh ochorenia bol infaustný a pacient zomrel v priebehu 2 mesiacov od operácie. Záver: Epiteloidný angiosarkóm je zriedkavý typ zhubného nádoru, ktorý sa v močovom mechúre vyskytuje extrémne vzácne. Z pohľadu patológa je dôležité, že exaktné stanovenie jeho diagnózy je náročné, pretože svojím histomorfologickým obrazom aj imunohistochemickým profilom imituje široké spektrum malígnych neoplázií rôznej histogenézy, a preto si vyžaduje komplexný diferenciálno-diagnostický prístup.
Kľúčové slová: angiosarkóm, močový mechúr, diferenciálna diagnostika.

Angiosarcoma of urinary bladder – a case report and the problematics of its bioptical diagnosis
Introduction: Angiosarcomas are rare malignant neoplasms of endothelial origin, which represent approximatelly 1 – 2 % of all soft tissue sarcomas and less than 1 % of all vascular tumors. They occur most frequently in the skin and subcutaneous tissue on the head and neck. Visceral organs are affected only very sporadically. Case: The authors of the article present a case report of 42-year old man, who was diagnosed to have an angiosarcoma of the urinary bladder in advanced stage with involvement of the surrounding tissue structures. Histologically, the tumor predominantly consisted of solid population of malignant pleomorphic epithelioid cells, that formed multiple anastomosing channels. For a definitive diagnosis, it was necessary to use a wide range of immunohistochemical examinations, of which the final results favored a diagnosis of epithelioid angiosarcoma. The clinical course of disease was fatal and a patient died within 2 months after operation. Conclusion: Epithelioid angiosarcoma is a rare type of malignancy, that occurs in urinary bladder only exceptionally. From the view of the pathologist it is important that the exact diagnosis is difficult to clarify, because this tumor histomorphologically and immunohistochemically mimics a wide range of malignant neoplasias of various histogenesis, and therefore, it requires a complex differential-diagnostic approach.
Key words: angiosarcoma, urinary bladder, differential diagnosis.
ON-LINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Onkológia v roku 2012 (7. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.