Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Úvodné slovo
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura, Košice
Nový pohľad na patofyziológiu mnohopočetného myelómu
MUDr. Kristina Križanová
Klinika klinickej onkológie, oddelenie paliatívnej medicíny NOÚ, Bratislava
Výživa v kontexte onkologického pacienta – úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie FN Trenčín
MUDr. Alexandra Szabová
Interné oddelenie NsP Partizánske
Gastrointestinálna toxicita, hepatotoxicita a nefrotoxicita cielenej liečby
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Pneumotoxicita molekulárne cielených protinádorových liekov
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Kardiotoxicita cielenej liečby nádorov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Karcinóm prostaty – vývoj incidencie a mortality na Slovensku v porovnaní so zahraničím
Úvod a ciele: Sekulárny trend celosvetového nárastu incidencie ochorenia približne o 3 % ročne sa pripisuje aj vysokému a postupne sa predlžujúcemu priemernému veku populácie najmä vo vyspelých krajinách. Práca analyzuje dlhodobý vývoj incidencie a mortality na karcinóm prostaty na Slovensku a porovnáva príčiny zistených rozdielov s vybranými krajinami a regiónmi sveta. Výsledky: Incidencia karcinómu prostaty má na Slovensku vzostupný charakter, z hodnôt 14,6/100 000 v roku 1968 (CI 95 % ± 1,577) na 44,6/100 000 v roku 2007 (CI 95 % ± 2,256). Mortalita vykazuje pomalší vzostupný trend, z hodnôt 7,2/100 000 v roku 1968 (CI 95 % ± 1,130) až po 13,4/100 000 (CI 95 % ± 1,221) zaznamenaných v roku 2007, pričom v posledných rokoch (2001 – 2007) sa eviduje výrazný pokles hodnôt mortality. Záver: Karcinóm prostaty je jedným z najčastejších zhubných nádorov u mužov, pričom incidencia má prudšie stúpajúci trend v západných a vyspelých krajinách, ktoré široko aplikujú PSA vyšetrenia, čo sa potvrdilo aj pri analýzach a porovnaniach v SR. Mortalita má vo vyspelých krajinách pomaly klesajúci, respektíve stagnujúci charakter, čo je ovplyvnené nielen plošným alebo široko využívaným vyšetrovaním na PSA, ale najmä ako výsledok lepšieho manažmentu liečby ochorenia.
Kľúčové slová: karcinóm prostaty, incidencia, mortalita, PSA.

Prostate cancer – development of the incidence and mortality compared to Slovakia with foreign
Introduction and Aims: The 3% secular trend of global growth of the prostate cancer incidence is attributed to the higher and continuously increasing life expectancy of the population especially in the developed countries. The presented paper attempts to analyze the prostate cancer incidence and mortality and possible reasons for any discovered difference in the Slovak Republic compared to selected regions and countries of the world. Results: In the Slovak Republic, the prostate cancer incidence is marked by a rising trend of the age-adjusted incidence from 14.6/100,000 in 1968 (CI 95% ± 1.577) to 44.6/100 000 in 2007 (CI 95% ± 2.256). The mortality values are growing at a slower rate, from 7.2/100,000 in 1968 (CI 95 % ± 1,130), to 13.4/100,000 CI 95 % ± 1,221) in the last year of under evaluation. Over the recent years (2001-2007) there is a drop in the national mortality data in the Slovak Republic. Conclusion: Prostate cancer is one of the most frequent malignant tumors in males, with incidence rising towards western and more developed countries with wide application of the PSA testing, as confirmed also by the analysis of the incidence in the Slovak republic. Prostate cancer mortality is slightly declining or stabilized towards countries with wider application of the PSA testing, as a result of better treatment management.
Key words: prostate cancer, incidence, mortality, PSA.
MUDr. Silvia Šulajová
Onkologická klinika SZU, Banská Bystrica
Kalcifikáty v prsníku
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM
MUDr. Ján Kliment jr.
Urologická klinika JLF UK a UNM
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Urologická klinika JLF UK a UNM
Súčasné názory na liečbu karcinómu kôry nadobličiek
Mgr. Michaela Fajtová
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Alena Gábelová, CSc.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Laboratórium imunológie národov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Identifikácia jadrových erytrocytových prekurzorov pomocou prietokovej obrazovej cytometrie – ImageStreamX
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Onkologické oddelenie, NsP F. D. Roosevelta, Banská Bystica
Novinky zo San Antonio Breast Cancer Symposium
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, Košice
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.1
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Roman Mráz
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Angiosarkóm močového mechúra – opis prípadu a problematika jeho bioptickej diagnostiky
ON-LINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Onkológia v roku 2012 (7. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.