Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Nádory testis – epidemiológia, etiológia a rizikové faktory
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Nádory testis – od prvých príznakov po primárnu liečbu
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Liečba zhubných nádorov semenníka – seminómy
MUDr. Michal Chovanec
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Neseminomatózne nádory testis
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Miroslava Valentová
Kardiologická klinika, Univerzitná nemocnica Charite, Campus Virchow Berlín a I. interná klinika, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Kardiovaskulárne rizikové faktory a ochorenia u pacientov po liečbe nádorov testis
MUDr. Beata Špániková
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
LF UK, NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
V. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Zmeny kostnej hustoty u pacientov s testikulárnymi nádormi
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
Univerzitná Nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Jesséniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. J. Kliment, PhD.
Jesséniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Martin
Retroperitoneálna lymfadenektómia po primárnej chemoterapii pokročilých germinatívnych nádorov semenníka
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice
Súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu esenciálnej trombocytémie (ET) a primárnej myelofibrózy (PMF)
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h.Prof.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Rádiologická klinika, s. r. o., Trenčín
BI-RADS klasifikácia v mamografii – najčastejšie diskrepancie a odporúčania pre prax
BI-RADS systém je celosvetovo prijatý a uznávaný štandardizovaný systém hodnotení a záverovania nálezov zobrazovacích metód v mamodiagnostike. Je prevzatý do klasifikácie a komunikácie medzi rádiologickými pracoviskami a chirurgmi, onkochirurgmi, ako aj chemo- a rádioterapeutmi. Objavili sme však obrovskú diskrepanciu medzi Slovenskom a ostatnými krajinami v Európe i vo svete v používaní kategórie BI-RADS 6. Touto prácou by sme preto radi poukázali na jednotlivé kategórie a na záver sme sa sústredili na výstupy pre prax a hlavne na nový pohľad a prístup k používaniu kategórie BI-RADS 6.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, mamografia, sonografia, biopsia, BI-RADS, skríning.

BI-RADS classification in mammography – the most common discrepancies and recommendations for practice
The Breast Imaging Report and Data System (BI-RADS) of the American College of Radiology (ACR) is today largely used in most of the countries where breast cancer screening is implemented. It is a tool defined to reduce variability between radiologists when creating the reports in mammography, ultrasonography or MRI. Yet, in daily practice, high variability is observed in the use of BI-RADS which leads to classification errors.
Key words: breast cancer, mamography, sonography, biopsy, BI-RADS, screening.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Barbora Slabá
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Správa z XLIX. ročníka Bratislavských onkologických dní, 18. – 19. 10. 2012
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2012
MUDr. Jozef Chovanec
POKO, NsP sv. Jakuba, n. o., Bardejov
7. bardejovské onkologické dni
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie Národného onkologického ústavu, Bratislava
Stanovenie diagnózy a minimálnej reziduálnej choroby (MRD) pri vlasatobunkovej leukémii (HCL) prietokovou cytometriou aspirátu kostnej drene a imunohistochemickým vyšetrením trepanobiopsie
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Ivana Babinská
Klinika pneumológie a ftizeológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Pavol Hollý
Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
MUDr. Mária Hladká
Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského Univerzitná nemocnica, Martin
Diferenciálna diagnostika infiltratívneho procesu pľúc u pacienta s chronickou lymfatickou leukémiou (CLL) – kazuistika
created by © zooom.sk s.r.o.