Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Klinika rádioterapie a onkológie, Košice
Úvodné slovo
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Jonáš
Klinika gerontológie a geriatrie, LVN a. s., Košice
MUDr. Monika Križanová
Klinika gerontológie a geriatrie, LVN a. s., Košice
Špecifiká geriatrických pacientov v onkológii
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Karcinóm prsníka u starších žien
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Klinika rádioterapie a onkológie, Košice
Špecifiká liečby karcinómov prsníka u žien starších ako 70 rokov
Jedným z najčastejšie diagnostikovaných nádorov a hlavnou príčinou úmrtia u žien na celom svete je práve karcinóm prsníka. Takmer polovica všetkých nádorov prsníka sa vyskytuje u pacientok vo veku nad 65 rokov. Pokročilý vek v čase diagnózy karcinómu prsníka je spojený s priaznivejšou biologickou povahou nádorov, čoho je ukazovateľom zvýšená hormonálna senzitivita, oslabenie HER 2/neu nadprodukcie a nižšie hodnoty proliferačného indexu. Avšak u senioriek sa diagnostikujú častejšie pokročilé formy nádorov a posledné správy svedčia aj o tom, že postihnutie lymfatických uzlín sa zvyšuje vekom. Staršie pacientky sú menej často liečené odporúčanou liečebnou stratégiou a nedostatočná liečba môže mať negatívny vplyv na prežívanie. Karcinóm prsníka u senioriek predstavuje nielen vážny medicínsky, ale aj sociálny a celospoločenský problém a predpokladá sa, že aj v budúcnosti zotrvá ako jeden z najčastejších nádorov.
Kľúčové slová: karcinóm prsníka, geriatrický vek, liečebná stratégia.

Specifics of treatment of breast cancers in women older than 70 years
Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and leading cause of cancer mortality in women worldwide. Nearly half of the global total of breast cancer cases occurs in patients > 65 years of age. Advanced age at the diagnosis of breast cancer is associated with more favourable tumors biology, as indicated by increased hormone sensitivity, attenuated HER 2/neu overexpression, and lower grades and proliferative indices. Elderly patients, however, are more likely to present with larger and more advanced tumors, and recent reports suggest that lymph node involvement increases with age. Elderly patients are less likely to be treated according to accepted treatment guidelines and undertreatment can, as a consequence, have a strong negative impact on survival. Breast cancer in elderly patients represents not only major medical, but also a great social problem and is expected to remain one of the most frequent cancers in the future.
Key words: breast cancer, elderly, treatment strategy.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Liečba pokročilého, metastatického karcinómu pľúc u starších pacientov
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Biologická liečba u geriatrických pacientov
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Špecifiká a princípy farmakoterapie v geriatrii
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice
Budúcnosť liečby chronickej myelocytovej leukémie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ján Kodaj
Rádiologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
MUDr. Dagmar Martášková
Rádiologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
MUDr. Juraj Váňa
Chirurgická klinika FN Žilina
MUDr. Jana Malíková
Infektologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
Samoexpandabilný kovový biliárny stent pri zriedkavých benígnych striktúrach žlčovodov – dve kazuistiky
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Roman Mráz
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Angiomyolipóm obličky – rozbor 11 prípadov a poznatky k histopatologickým aspektom ochorenia
created by © zooom.sk s.r.o.