Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Klinika rádioterapie a onkológie, Košice
Úvodné slovo
MUDr. Antónia Hatalová
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Myelofibróza – posúdenie nových liečebných možností
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Jonáš
Klinika gerontológie a geriatrie, LVN a. s., Košice
MUDr. Monika Križanová
Klinika gerontológie a geriatrie, LVN a. s., Košice
Špecifiká geriatrických pacientov v onkológii
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Karcinóm prsníka u starších žien
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Klinika rádioterapie a onkológie, Košice
Špecifiká liečby karcinómov prsníka u žien starších ako 70 rokov
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Liečba pokročilého, metastatického karcinómu pľúc u starších pacientov
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Biologická liečba u geriatrických pacientov
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Špecifiká a princípy farmakoterapie v geriatrii
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav klinickej a lekárskej biofyziky UPJŠ, Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie UN L. Pasteura a UPJŠ, Košice
Budúcnosť liečby chronickej myelocytovej leukémie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ján Kodaj
Rádiologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
MUDr. Dagmar Martášková
Rádiologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
MUDr. Juraj Váňa
Chirurgická klinika FN Žilina
MUDr. Jana Malíková
Infektologická klinika ÚVN-SNP FN Ružomberok
Samoexpandabilný kovový biliárny stent pri zriedkavých benígnych striktúrach žlčovodov – dve kazuistiky
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Roman Mráz
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Angiomyolipóm obličky – rozbor 11 prípadov a poznatky k histopatologickým aspektom ochorenia
created by © zooom.sk s.r.o.