Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Postavenie paliatívnej medicíny v organizácii onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike
MUDr. Ján Gyárfáš
Národný onkologický ústav, Bratislava
Rastové faktory v onkológii
MUDr. Andrea Škripeková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Systémová terapia kostných metastáz
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Liga proti rakovine, Bratislava
Nové trendy v psychosociálnej onkológii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Novinky v liečbe karcinómu pľúc
MUDr. Jana Obertová
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prehľad liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty (CRPS)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Správa zo 17. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA konanej v dňoch 17. a 18. mája 2012
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
13th Central European Lung Cancer Conference, Praha, 24. – 27. 6. 2012
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
TÉMA ROKA
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie UNM a JLF UK BA, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfúziológie UNM a JLF UK BA, Martin
MUDr. Juraj Halička
Ústav patologickej fyziológie JLF UK BA, Martin
MUDr. Ľubica Váleková, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie UNM a JLF UK BA, Martin
MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie UNM a JLF UK BA, Martin
MUDr. Eva Mikušková
Oddelenie hematológie a transfúziológie, NOÚ Bratislava
Manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) netolerujúcich alebo rezistentných na prvogeneračný inhibítor tyrozínkinázy (TKI) – imatinib
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Helena Haková
Rádiológia, Komenského 37/A, Košice
MUDr. Silvia Toporcerová
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNLP, Košice
Rádiologická diagnostika ovariálneho tumoru zo žĺtkového vaku (Yolk sac)
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Oľga Zacharová
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Dušan Pokorný
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Roman Mráz
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
MUDr. Peter Laurinc
Urologické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
Sarkomatoidná diferenciácia ako histopatologický prognostický parameter karcinómu obličky
created by © zooom.sk s.r.o.