Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diagnostika pankreatobiliárnych tumorov
MUDr. Jozef Dolník
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Robert Šucha
Národný onkologický ústav, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechaň, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu pankreasu
MUDr. Margita Pobijaková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Danijela Šćepanović
Národný onkologický ústav, Bratislava
Rádioterapia karcinómov pankreasu
MUDr. Danijela Šćepanović
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Margita Pobijaková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Rádioterapia karcinómov biliárneho traktu
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Systémová liečba karcinómu pankreasu
MUDr. Štefan Pörsök
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Veronika Švábová, PhD.
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Zuzana Hlavatá
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Systémová terapia karcinómov biliárneho traktu
Karcinómy biliárneho traktu (KBT) sú invazívne nádory vyrastajúce z epitelu žlčníka a žlčových vývodov. Zaraďujeme sem intrahepatálne, perihilárne karcinómy, karcinómy distálneho biliárneho traktu, ako aj karcinómy žlčníka. Jedinú kuratívnu liečebnú metódu predstavuje kompletná chirurgická resekcia, v štádiu, kedy sa môže zvážiť, je však z celkového počtu pacientov zachytených len 10 %. Miera rekurencie ochorenia je aj po „kuratívnej“ resekcii veľmi vysoká, systémová chemoterapia preto stále predstavuje hlavný liečebný postup u pacientov s pokročilými KBT. Pacienti s neresekabilnými alebo metastatickými KBT majú zlú prognózu; medián prežívania je menej ako 1 rok. Napriek nedostatku randomizovaných štúdií fázy III je nutný konsenzus ohľadne prvolíniovej systémovej liečby.
Kľúčové slová: nádory biliárneho traktu, systémová liečba.

Systemic therapy of biliary tract cancers
Biliary tract cancers (BTCs) are invasive carcinomas that arise from the epithelial lining of the gallbladder and bile ducts. The term BTC includes both cholangiocarcinoma, which has been used to refer to cancers arising in the intrahepatic, perihilar, or distal biliary tree, and carcinoma arising from the gallbladder. The vast majority of cholangiocarcinomas and gallbladder cancers are adenocarcinoma. Complete surgical resection offers the only chance for cure; however, only 10% of patients present with early-stage disease and are considered surgical candidates. Among those patients who do undergo „curative” resection, recurrence rates are high; thus, for the majority of BTC patients, systemic chemotherapy is the mainstay of their treatment plan. Patients with unresectable or metastatic BTC have a poor prognosis with a median overall survival time of <1 year. Despite a paucity of randomized phase III data, a consensus on first-line systemic therapy is emerging.
Key words: biliary tract cancer, systemic therapy.
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
RNDr. Ivan Varga, PhD.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Malígne epitelové nádory týmusu
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z podujatia ASCO Chicago 2012
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Správa zo 17. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA konanej v dňoch 17. a 18. mája 2012
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
TÉMA ROKA
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Možnosti liečby novodiagnostikovaných pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
I. interná klinika D. Diešku SZU, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Anton Šoka
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, CSc.
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Petra Gindlová
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
Transartériová chemoembolizácia hepatocelulárneho karcinómu
NEKROLÓG
Rozlúčili sme sa s gynekologickým onkológom MUDr. Ľuboslavom Gavorníkom
created by © zooom.sk s.r.o.