Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Diagnostika pankreatobiliárnych tumorov
MUDr. Jozef Dolník
Národný onkologický ústav, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Robert Šucha
Národný onkologický ústav, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechaň, CSc.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu pankreasu
MUDr. Margita Pobijaková
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Danijela Šćepanović
Národný onkologický ústav, Bratislava
Rádioterapia karcinómov pankreasu
MUDr. Danijela Šćepanović
Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Margita Pobijaková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Rádioterapia karcinómov biliárneho traktu
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Systémová liečba karcinómu pankreasu
Karcinóm pankreasu je štvrtá najčastejšia príčina úmrtia na nádorové ochorenie. Pri stanovení diagnózy má väčšina pacientov pokročilé, inoperabilné štádium ochorenia. Infaustná prognóza je spôsobená neskorou detekciou, včasným metastázovaním, ťažkým operačným prístupom a rezistenciou na systémovú chemo- a rádioterapiu. Približne iba 5 % pacientov bude prežívať 5 rokov po stanovení diagnózy. Kombinovaná liečba s gemcitabínom je štandardná liečba pokročilého pankreatického karcinómu. Kombinácia fluorouracilu, kyseliny folovej, irinotecanu a oxaliplatiny navodí medián prežívania 11 mesiacov. Neexistuje štandardná druholíniová liečba pankreatického karcinómu.
Kľúčové slová: pankreatický karcinóm, systémová chemoterapia, gemcitabín, oxaliplatina, irinotekan.

Systemic therapy of pancreatic cancer
Pancreatic cancer is the fourth commenst cause of cancer-related death in men. Most patients with pancreatic cancer are diagnosed at advaced, non-resectable stage. Late detection, early metastases, difficult surgical approached, cancer resistant to systemic chemo – and radiotherapy – all contribute to its infaust prognosis. Only about 5 % of patients will live 5 years after diagnosis. Gemcitabine – based combination treatments is the standard for advanced pancreatic cancer. The combination of fluorouracil, folinic acid, irinotecan and oxaliplatin led to median survival of 11 months. No standard second-line treatment exists for pancreatic cancer.
Key words: pancreatic cancer, systemic chemotherapy, gemcitabine, oxaliplatin, irinotecan.
MUDr. Štefan Pörsök
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava, II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
MUDr. Veronika Švábová, PhD.
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Zuzana Hlavatá
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Systémová terapia karcinómov biliárneho traktu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národného onkologického ústavu, Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
RNDr. Ivan Varga, PhD.
Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Malígne epitelové nádory týmusu
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa z podujatia ASCO Chicago 2012
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Správa zo 17. celoštátnej pracovnej konferencie SEKCAMA konanej v dňoch 17. a 18. mája 2012
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Publikujeme v zahraničí
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
TÉMA ROKA
MUDr. Zuzana Sninská, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava
Možnosti liečby novodiagnostikovaných pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.
I. interná klinika D. Diešku SZU, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Anton Šoka
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Víťazoslav Belan, CSc.
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Petra Gindlová
Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica akad. L. Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava
Transartériová chemoembolizácia hepatocelulárneho karcinómu
NEKROLÓG
Rozlúčili sme sa s gynekologickým onkológom MUDr. Ľuboslavom Gavorníkom
created by © zooom.sk s.r.o.