Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Oddelenie onkológie a rádioterapie, Ambulantná chemoterapia NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľudmila Krištof
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Akútne hematologické komplikácie u onkologických pacientov
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
Národný onkologický ústav, Bratislava
Metabolické komplikácie v onkológii
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK, Oddelenie klinickej hematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Febrilná neutropénia
MUDr. Zuzana Svetlošáková
Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Malígny melanóm uvey – diagnostika, liečba, prognóza
RNDr. Eva Weismanová, PhD.
Odd. lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Ľubomír Horváth, CSc.
Odd. lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Mgr. Ján Markus, PhD.
Odd. lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Katarína Rauová
Rádiologická klinika a Klinika nukleárnej medicíny OÚSA a LF UK, Bratislava
doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Rádiologická klinika a Klinika nukleárnej medicíny OÚSA a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná onkologická klinika, OÚSA, Bratislava
MUDr. Ladislav Sopko
Oddelenie hematológie a transfuziológie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
ABC transportéry: vývoj liekovej rezistencie a iných patologických stavov
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Oddelenie onkológie a rádioterapie NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Nové možnosti a pohľad na liečbu kastračne refraktérneho karcinómu prostaty
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Interná onkologická klinika OÚSA, Bratislava
Správa z XLVIII. ročníka Bratislavských onkologických dní, 6. – 7. októbra 2011
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
European Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Germ Cell Cancer
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, s. r. o.
Správa z Best of ASCO® Slovakia 2011
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lenka Medvecová
POKO Poprad, s. r. o.
Crizotinib – nový liek v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
Publikujeme v zahraničí
TÉMA ROKA
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
História, súčasnosť a budúcnosť v liečbe chronickej myelocytovej leukémie
ON-LINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Onkológia v roku 2011 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.