Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
primár kliniky gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Lucia Bellová
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Fyloidný tumor
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka
MUDr. Elena Marušáková, MBA
GlaxoSmithKline Slovakia
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Onkologický ústav Svätej Alžbety Bratislava
Očakávaný vplyv očkovania bivalentnou očkovacou látkou na incidenciu dysplázií a rakoviny krčka maternice v podmienkach systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku
Cieľ: Humánny papilomavírus má dominantný vplyv na vznik dysplázií krčka maternice a možného následného prechodu do karcinómu krčka maternice. Hlavným cieľom práce bolo kvalifikovane odhadnúť potenciál očkovania bivalentnou očkovacou látkou na incidenciu dysplázií a rakoviny krčka maternice ako aj na mortalitu v dôsledku tohto ochorenia na Slovensku. Metódy: Metódou hodnotenia bolo použitie Markovovho modelu, ktorý striktne vychádzal z epidemiologických údajov, najmä z údajov Národného onkologického registra Slovenskej republiky a Štatistického úradu SR, z údajov zdravotných poisťovní a zo stanovísk panelu členov Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Výsledky: Výsledky získané modelovaním hovoria, že v prípade zaradenia očkovania proti HPV do očkovacieho kalendára by toto očkovanie malo za následok pokles o minimálne 84 úmrtí žien v sledovanom období. Každé odvrátené úmrtie znamená v priemere 31 ušetrených rokov života. V závislosti od percenta preočkovania kohorty by došlo k poklesu od 26 900 do 131 808 evidovaných prípadov dysplázie, od 1 371 do 6 714 evidovaných prípadov carcinoma in situ a od 1 645 do 8 058 evidovaných prípadov invazívneho karcinómu krčka maternice. Závery: Výsledky analýzy potvrdili, že očkovanie proti humánnemu papiloma vírusu u 12-ročných dievčat má potenciál signifikantne znížiť incidenciu dysplázií a karcinómu krčka maternice ako aj mortalitu z dôvodu karcinómu krčka maternice, pričom uvedená intervencia je aj nákladovo efektívna forma primárnej prevencie. Očkovanie súčasne posilňuje efekt štandardnej sekundárnej prevencie formou pravidelného vekovo ohraničeného skríningu.
Kľúčové slová: humánny papilomavírus, prevencia, očkovanie, bivalentná vakcína, dysplázia krčka maternice, karcinóm krčka maternice

Expected effect of vaccination using bivalent vaccine on incidence of cervical dysplasia and cervical cancer in terms of health care system in Slovak Republic
Purpose: Human papillomavirus is a dominant cause of cervical dysplasia with possible transition to cervical cancer. The main purpose of the study was to make a qualified forecast of the potential of vaccination using a bivalent vaccine on the incidence of cervical dysplasia and cervical cancer as well as disease-related mortality in the Slovak Republic. Methods: The method of evaluation was the use of the Markov model that is strictly based on either epidemiological data from official institutions such as the National Oncology Register of the Slovak Republic, Statistic Office of the Slovak Republic, or the data from health insurance companies and the opinion of the experts´ panel of the Society of Gynaecology and Obstetrics. Results: Results obtained by modelling suggest that the introduction of HPV vaccination into the national immunization programme would result in a reduction of at least 84 deaths of women during the monitored period. Every cervical cancer death averted means 31 life years saved on average. Depending on the vaccination coverage in the cohort, HPV vaccination would cause a reduction of registered cervical dysplasia by 26,900 to 131,808 cases, a reduction of registered carcinoma in situ by 1,371 to 6,714 cases, and a decrease of registered invasive cervical carcinoma by 1,645 to 8,058 cases. Conclusion: The results of the analysis confirmed that HPV vaccination in 12-year old girls has the potential to significantly reduce both the incidence of cervical dysplasia and cervical cancer and mortality due to cervical cancer, whereby this form of primary intervention is also cost-effective. Vaccination also enhances the effect of standard secondary prevention realized by age dependant screening.
Key words: human papillomavirus, prevention, vaccination, bivalent vaccine, cervical dysplasia, cervical cancer
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Čaká nás „nová éra“ v malígnom melanóme?
doc. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Jan Smetana, PhD.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
RNDr. Vanda Boštíková, PhD.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Úloha vakcinace v kontrole infekcí lidským papilomavirem
MUDr. Igor Lazar, PhD.
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice
MUDr. Róbert Tóth, PhD.
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice
Karcinóm krčka maternice a tehotenstvo: liečebný manažment
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta UK v Bratislave a Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava
Neurobiológia nádorových chorôb: od empírie k dôkazom
MUDr. Tibor Packaň, PhD.
Klinika rádioterapie a onkológie, VOÚ, a. s., Košice
Komplexná liečba epitelových karcinómov ovária
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
MUDr. Veronika Ballová
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie NOÚ, Bratislava
Vybrané interakcie liečiv v onkológii
MUDr. Róbert Šucha
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Ildikó Lichvárová
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Jozef Dolník
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Daniel Pinďák
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Enterálna výživa v chirurgii
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Výučbová základňa SZU, Nitra
14. svetová konferencia o karcinóme pľúc v Amsterdame
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Výučbová základňa SZU
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry
Publikujeme v zahraničí
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Ladislav Deák
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
MUDr. Jaroslava Feketeová
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
MUDr. Viktória Halušková
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
MUDr. Ivana Senčáková
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
MUDr. Igor Jenčo
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
MUDr. Irina Oravkinová
Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFNsP, Košice
Metronomická chemoterapia – nádejný terapeutický prístup pre rekurentné a refraktérne vysokorizikové nádory u detí
MUDr. Pavol Dubinský
Oddelenie radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Radiačná onkológia na Slovensku – ako ďalej?
created by © zooom.sk s.r.o.