Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Mária Černá, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie SZU a UNB, Bratislava
Konzervatívna liečba zriedkavých nádorov hrudníka – tymóm a karcinoid
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Chemoterapia pri malígnom mezotelióme pleury
MUDr. Elena Bolješíkova, CSc.
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Bratislava
Možnosti rádioterapie pri zriedkavých hrudných nádoroch
MUDr. Miroslav Janík, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie UN, Bratislava – Ružinov
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie UN, Bratislava – Ružinov
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie UN, Bratislava – Ružinov
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie UN, Bratislava – Ružinov
Chirurgická liečba karcinoidu pľúc
MUDr. Tibor Krajč
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava
MUDr. Martin Lučenič
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava
doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava
Tymómy a ich miniinvazívna chirurgická liečba
MUDr. Karel Kroupa PhD.
Chirurgická klinika SZÚ, FNsP, Žilina
MUDr. Dalibor Piovarči
Centrum hrudníkovej chirurgie NÚTPCH a HCH, Vyšné Hágy
MUDr. Richard Hrubý PhD.
Rádioterapeutické a onkologické odd. FNsP, Žilina
Cytoreduktívna chirurgia kombinovaná s intraoperatívnou hypertermickou intratorakálnou chemoterapiou (HITHOC) pre I. štádium malígneho pleurálneho mezoteliómu – prvá skúsenosť
doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.
Urologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Univerzitná nemocnica Bratislava
Terapia svalovinu infiltrujúcich a metastázujúcich nádorov močového mechúra z pohľadu urológa
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice, Košice
MUDr. Sylvia Dražilová
Interné oddelene NsP Poprad, a. s., Poprad
MUDr. Marian Oltman
Gastroenterohepatologické centrum Thalion, Bratislava
MUDr. Ľubomír Skladaný
HEGITO, II. interná klinika SZU a FN FDR, Banská Bystrica
MUDr. Tomáš Šálek
II. onkologická klinika NOÚ a LF UK, Bratislava
Hepatitída B u onkologických pacientov liečených chemoterapiou
MUDr. Katarína Poláková
Onkologický ústav sv. Alžbety, Preventívne centrum, Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
Manažment kožných toxicít spojených s podávaním inhibítora receptora ľudského rastového faktora cetuximabu v kombinácii s chemoterapiou alebo rádioterapiou
RNDr. Katarína Hlinková
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Molekulárna klasifikácia liposarkómov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry: 2011: Cielená aktualizácia usmernení Americkej spoločnosti klinickej onkológie z roku 2009 o chemoterapii štádia IV nemalobunkového karcinómu pľúc
created by © zooom.sk s.r.o.