Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Neuroendokrinné nádory v 21. storočí
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Komenského Univerzity a Univerzitnej nemocnice v Martine
doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Komenského Univerzity a Univerzitnej nemocnice v Martine
MUDr. Katarína Macháleková, PhD.
Oddelenie klinickej patológie a cytológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave
Neuroendokrinné nádory: bioptická (patologická) klasifikácia a jej klinický význam
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
Neuroendokrinné tumory z pohľadu internistu a endokrinológa
doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Jana Tomeková
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Jaroslav Veselý
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
Oddelenie imunodiagnostiky Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Možnosti metód nukleárnej medicíny v diagnostike neuroendokrinných nádorov
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Klinika rádioterapie a onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Neuroendokrinné nádory z pohľadu onkológa
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Helena Haková
Oddelenie rádiológie, Košice
MUDr. Ivana Gulová
Oddelenie rádiológie, Košice
Rádiológia neuroendokrinných nádorov
MUDr. Radovan Barilla, PhD.
Onkologické centrum, NsP Štefana Kukuru, Michalovce
MUDr. Jozef Dolinský
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nanopartikulový nab-paklitaxel v liečbe metastatického karcinómu prsníka
MUDr. Vladimír Holec
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
MUDr. Agáta Holecová
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Zuzana Adamčíková
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK, Národný onkologický ústav, Bratislava
Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii
MUDr. Viktor Rosenberg
Oddelenie radiačnej onkológie, FNsP J.A. Reimana, Prešov
Indikácie a možnosti rádioterapie a chemorádioterapie nádorov hlavy a krku
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Veronika Ballová
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
11. medzinárodná konferencia o malígnych lymfómoch v Lugane
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry: Vplyv hudby na zlepšenie psychických a fyzických výsledkov u pacientov s nádorovým ochorením
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Eva Kováčová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Andrea Hvizdáková, PhD.³
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Milan Vyskočil, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Vladimír Šišovský, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Daniela Kobzová
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN, Bratislava
MUDr. Michal Palkovič, PhD.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava
Malígny melanóm rekta zamenený za trombotizované hemoroidy – raritný nádor so zlou prognózou
MUDr. Radoslav Greksák, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Oddelenie klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Miriam Ladická
Oddelenie klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Iveta Oravcová, PhD.
Oddelenie klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Liečba a prognóza pacientov s vlasatobunkovou leukémiou liečených v rokoch 1996 – 2010 na Národnom onkologickom ústave v Bratislave
created by © zooom.sk s.r.o.