Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Tomáš Šálek
riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave
Editoriál v Onkológii 3/2011
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová
Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Gastrointestinálne stromálne tumory žalúdka (GISTu)
MUDr. René Hako
Klinika rádiodiagnostiky a NM, LF UPJŠ a UNLP, Košice
MUDr. Helena Haková
Oddelenie rádiológie, Košice
Počítačová tomografia v diagnostike a stagingu karcinómu žalúdka
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Chemoterapia karcinómu žalúdka
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
Endoskopické poliklinické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľuboš Žitňan
Endoskopické poliklinické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Michal Makovník
II. interná klinika, FN Bratislava
MUDr. Juraj Májek, PhD.
Endoskopické poliklinické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Rakovina žalúdka z pohľadu gastroenterológa
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Šimek, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu žalúdka
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. Onkologická klinika LF UK a Oddelenie klinickej hematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Malígne lymfómy žalúdka
MUDr. Tomáš Guman, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Elena Rothová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Adriana Kafková, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Marta Fričová
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
MUDr. Ingrid Duľová
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
Preťaženie organizmu železom a súčasné možnosti použitia chelatačnej liečby v onkohematológii
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Súčasné názory na chemoprevenciu karcinómu prostaty
MUDr. Vanda Ušáková, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
RNDr. Zdena Bartošová, CSc.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Adjuvantná chemoterapia kolorektálneho karcinómu
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
PharmDr. Veronika Dubajová
Mgr. Katarína Gatialová
Mgr. Katarína Bellová
Spotreba onkologických liečiv v SR a jej ekonomicky dopad – vývoj a trendy
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Róbert Godál
Národný onkologický ústav, Bratislava
Ipilimumab v liečbe malígneho melanómu
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Publikujeme v zahraničí
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Zaujímavosti z literatúry: Analýzy biomarkerov a definitívne výsledky celkového prežitia z randomizovanej, otvorenej, prvolíniovej štúdie gefitinib verzus karboplatina/paklitaxel u klinicky vybraných pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc v Ázii (IPASS)
created by © zooom.sk s.r.o.