Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice
Kostní nádory
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a UDZS, Bratislava
Histopatológia nádorov kostí
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno
Léčba kostních sarkomů z pohledu onkologa
MUDr. Andrej Švec, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Paukovic, CSc.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Juraj Hucko, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
Pohľad ortopéda na diagnostiku a liečbu kostných nádorov
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Cílená terapie u kostních sarkomů
MUDr. Jozef Dolinský
Klinika klinickej onkológie, interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Biologická liečba kolorektálneho karcinómu
MUDr. Ildikó Lichvárová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Parenterálna výživa u malnutričných pacientov
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou
Obličky sú hlavnou eliminačnou cestou pre mnohé protinádorové liečivá a ich metabolity. Porucha funkcie obličiek môže viesť ku kumulácii liečiva v organizme s následnou zvýšenou systémovou toxicitou. Veľa používaných cytostatík vyžaduje úpravu dávkovania pri rôznom stupni renálnej insuficiencie. Vzhľadom na nedostatok údajov z klinických štúdií je obmedzenie systémovej toxicity problematické najmä u pacientov so závažným stupňom obličkového poškodenia, prípadne u pacientov podstupujúcich chronickú hemodialýzu. V nasledujúcom texte sa zameriame na preventívne stratégie vo forme odporučení pre úpravu dávkovania viacerých protinádorových liečiv u pacientov s renálnou insuficienciou.
Kľúčové slová: renálna insuficiencia, hemodialýza, úprava dávkovania.

Antineoplastic treatment of patients with renal insufficency
Kidneys are the main route of elimination for many antineoplastic drugs and their metabolites. The kidney dysfunction may lead to the drug cumulation in organism with the resulting increased systemic toxicity. A lot of used cytostatics requires a dose modification at different levels of renal insufficiency. Due to the lack of data from clinical trials, the limiting of systemic toxicity is difficult especially in patients with severe renal impairment or patients undergoing chronic hemodialysis. The following article is focused on the preventive strategies dealing with recommended dosing modification of various antineoplastic agents in patients with renal insufficiency.
Key words: renal insufficiency, hemodialysis, dosing modification.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14. 04. 2011
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Charakteristické znaky karcinómu: ďalšia generácia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Jíří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Štěpán Tuček
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Pavel Janíček
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jaromír Černý
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých – atypická kazuistika 53letého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.