Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice
Kostní nádory
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a UDZS, Bratislava
Histopatológia nádorov kostí
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno
Léčba kostních sarkomů z pohledu onkologa
MUDr. Andrej Švec, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Paukovic, CSc.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Juraj Hucko, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
Pohľad ortopéda na diagnostiku a liečbu kostných nádorov
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Cílená terapie u kostních sarkomů
MUDr. Jozef Dolinský
Klinika klinickej onkológie, interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Biologická liečba kolorektálneho karcinómu
MUDr. Ildikó Lichvárová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Parenterálna výživa u malnutričných pacientov
Parenterálna výživa sa stala rutinným liečebným postupom u malnutričných pacientov, kde konvenčná nutričná podpora enterálnou výživou je málo účinná. Kachexia a malnutricia prispievajú k zhoršeniu hojenia rán, k imunodeficiencii, k zvýšeniu morbidity a predražovaniu liečby. Je nevyhnutné pomocou nutričného protokolu vyselektovať malnutričných pacientov. Parenterálna výživa je súčasťou úspešnej terapie a z medicínskeho aj etického hľadiska nepodávanie alebo zanedbanie výživy je závažnou medicínskou chybou.
Kľúčové slová: podvýživa, diagnostika podvýživy, parenterálna výživa.

Parenteral nutrition in malnourished patients
Parenteral nutrition became a routine therapeutic option in malnourished patients, if conventional nutritional enteral support is not effective. Cachexia and malnutrition prolong the wound healing, contribute to immunosuppression, increase morbidity and the cost of treatment. Using of a malnutrition protocol as a screening tool is necessary to sort out malnourished patients. Parenteral nutrition is therefore an important part of the multimodal therapy and from the medical and the ethical point of view is a great mistake not to feed a patient.
Key words: malnutrition, malnutrition screening, parenteral nutrition.
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14. 04. 2011
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Charakteristické znaky karcinómu: ďalšia generácia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Jíří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Štěpán Tuček
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Pavel Janíček
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jaromír Černý
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých – atypická kazuistika 53letého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.