Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice
Kostní nádory
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a UDZS, Bratislava
Histopatológia nádorov kostí
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Zobrazovací metody v diagnostice kostních nádorů
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, Komise pro nádory měkkých tkání a skeletu (KMST), Brno
Léčba kostních sarkomů z pohledu onkologa
MUDr. Andrej Švec, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
doc. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
Detská ortopedická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Ján Paukovic, CSc.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Juraj Hucko, PhD.
I. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava
Pohľad ortopéda na diagnostiku a liečbu kostných nádorov
Stratégia liečby nádorov pohybového aparátu sa za posledných 40 rokov výrazne zmenila. Zavedenie efektívnej predoperačnej a pooperačnej chemoterapie zlepšilo prognózu postihnutých pacientov. Tento trend je podmienený lepším pochopením povahy nádorov, obrovským pokrokom v diagnostike, novými možnosťami operačnej liečby a pokrokmi vo farmakologickej liečbe. Nevyhnutným predpokladom efektívnej diagnostiky a liečby pacienta s kostným nádorom je medziodborová spolupráca. Na liečbe týchto pacientov sa podieľajú pediatri, všeobecní lekári, ortopédi, patológovia, onkológovia, rádiológovia či rehabilitační špecialisti. Najčastejšie sú z malígnych kostných lézií zastúpené osteosarkóm, Ewingov sarkóm a chondrosarkóm. V súčasnosti je až u 80 % pacientov indikovaný končatinu zachovávajúci výkon ako primárny spôsob operačnej liečby.
Kľúčové slová: osteosarkóm, Ewingov sarkóm, chondrosarkóm, tumorózna endoprotéza, operačná liečba.

View of orthopaedist in diagnostics and therapy of bone tumors
The strategy in tumour treatment of the locomotors apparatus has changed significantly over the past 40 years. Implementation of effective preoperative and postoperative chemotherapy in tumour treatment improved the prognosis of affected patients. The essential prerequisite for effective diagnosis and treatment of patients with bone tumors is an interdisciplinary cooperation. On the treatment of these patients take part paediatricians, general practitioners, orthopedic surgeons, pathologists, oncologists, radiologists and rehabilitation specialists. This improvement is also due to a better understanding of the nature of tumours, enormous advances in diagnostics, new possibilities in surgical treatment and progress in pharmaceutical treatment. The most common malignancy of the bone is osteosarcoma, Ewing sarcoma and chondrosarcoma respectively. Limb sparing surgery is today indicated as a primary surgery procedure in 80 % of patients.
Key words: osteosarcoma, Ewing sarcoma, chondrosarcoma, tumor endoprosthesis, surgery treatment.
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
Klinika dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Cílená terapie u kostních sarkomů
MUDr. Jozef Dolinský
Klinika klinickej onkológie, interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Biologická liečba kolorektálneho karcinómu
MUDr. Ildikó Lichvárová
OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava
Parenterálna výživa u malnutričných pacientov
MUDr. Ján Rajec, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava
Protinádorová liečba u pacientov s renálnou insuficienciou
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Bratislava, 14. 04. 2011
Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Výučbová základňa SZU, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Charakteristické znaky karcinómu: ďalšia generácia
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Adámková Krákorová
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Jíří Tomášek
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Štěpán Tuček
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Pavel Janíček
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jaromír Černý
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Léčba nádorů skupiny Ewingova sarkomu dospělých – atypická kazuistika 53letého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.