Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo Ľ. Drgoňu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Monoklónové protilátky v protinádorovej liečbe a infekčné komplikácie
MUDr. Jana Obertová
Onkologická klinika, NOU, Bratislava
Antiemetická terapia, čo prinieslo posledné desaťročie?
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika, Lekárska fakulta UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
MUDr. Zuzana Dolinská
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Minárik
Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Kedy je indikovaná adjuvantná liečba (po primárnej operačnej terapii) u karcinómu krčka maternice?
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Adjuvantná liečba v malígnom melanóme
MUDr. Monika Šandorová
Klinika radiačnej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Paraneoplastické syndrómy
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Možnosti chirurgickej liečby pokročilého a recidivujúceho karcinómu krčka maternice
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Cirkulujúce a diseminované nádorové bunky
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
PARP inhibítory
Triple negatívny karcinóm prsníka (TNBC – Triple Negative Breast Cancer) je charakterizovaný negativitou hormónových receptorov (Estrogénového receptora – ER aj progesterónového receptora – PR) ako aj negativitou HER 2. Preto zatiaľ chýba cielená terapia pre tento podtyp karcinómu prsníka. PARP1 – poly(ADP-ribózo)polymeráza-1 je dôležitý (kritický) enzým bunkovej proliferácie a opravy DNA poškodenia, predovšetkým jednovláknového zlomu (SSB – Single Strand Break) DNA. Nová skupina liekov – PARP inhibítory sa ukazuje ako veľmi efektívna v liečbe TNBC.
Kľúčové slová: Triple-negatívny karcinóm prsníka (TNBC), basal-like karcinóm prsníka (BLBC), BRCA, cielená liečba.

PARP inhibitors
Triple negative breast cancer (TNBC) is defined as tumor that is negative for estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor receptor (HER2). There is no targeted therapy for this tumor subtype yet. PARP – poly(ADP-ribose)polymerase-1 is an key enzyme involved in DNA repair, is esential for the repair of DNA single strand break (SSB). Promising novel class of anticancer agents – PARP inhibitors are emerging as very effective drugs in TNBC therapy.
Key words: Triple-negatívny breast cancer (TNBC), basal-like breast cancer (BLBC), BRCA, targeted therapy.
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Nitra-Zobor
ESMO 2010 – kongres, ktorý prelomil rekordy
Mgr. Katarína Žíhlavníková
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
Bratislavské onkologické dni 2010
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, s.r.o.
Best of ASCO Slovakia 2010
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Faslodex 500 a nové možnosti léčby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Stratégie pre predĺženú liečbu u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
Samuel Vokurka
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Jana Škardová
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Michal Karas
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Jana Kostková
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
První zkušenosti s léčbou bolesti při orofaryngeální mukozitidě pomocí transdermálního buprenorfinu
created by © zooom.sk s.r.o.