Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Úvodné slovo Ľ. Drgoňu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. onkologická klinika LF UK a Oddelenie klinickej hematológie, Interná klinika NOÚ, Bratislava
Monoklónové protilátky v protinádorovej liečbe a infekčné komplikácie
MUDr. Jana Obertová
Onkologická klinika, NOU, Bratislava
Antiemetická terapia, čo prinieslo posledné desaťročie?
Nauzea a eméza patria medzi veľmi nepríjemnú a k onkologickej liečbe sa viažucu toxicitu. Napriek významnému pokroku v antiemetickej liečbe so zavedením setronov začiatkom 90-tych rokov, patrí im stále 1. – 3. miesto v rebríčku najobávanejších vedľajších účinkov chemoterapie. Našťastie, s vývojom nových onkologických liekov ide ruka v ruke aj rozvoj podpornej liečby vrátane antiemetickej terapie, a tak koncom 1. dekády 21. storočia máme k dispozícii aj ďalšiu významnú skupinu antiemetík neurokinín-1(NK-1) receptorových antagonistov.
Kľúčové slová: antiemetická liečba, chemoterapia, nauzea, eméza.

Antiemetic therapy – what has brought the last decade?
Nausea and vomiting are considered for one of the most disturbing toxicities resulting from cytostatic treatment. Despite important advances in antiemetic therapy with introducing of setrons in the begining of 90-s, nausea and vominiting still belong to the most threatened adverse events of chemotherapy. Fortunately, with discovering of new drugs in oncology, is going hand in hand also improvement in supportive therapy. So recently at the end of 1-st decade of 21-century we have for use another important antiemetic drugs neurokinin-1 receptor antagonists.
Key words: antiemetic drugs, chemotherapy, nausea, emesis.
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika, Lekárska fakulta UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neuropatická bolesť – nové trendy vo farmakoterapii
MUDr. Zuzana Dolinská
Oddelenie radiačnej onkológie NOÚ, Bratislava
MUDr. Tomáš Minárik
Klinika klinickej onkológie NOÚ, Bratislava
Kedy je indikovaná adjuvantná liečba (po primárnej operačnej terapii) u karcinómu krčka maternice?
MUDr. Zuzana Hlavatá
Interné oddelenie E, Národný onkologický ústav, Bratislava
Adjuvantná liečba v malígnom melanóme
MUDr. Monika Šandorová
Klinika radiačnej onkológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Paraneoplastické syndrómy
MUDr. Peter Mikloš
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Peter Babala
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Miroslav Klačko
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
Klinika gynekologickej onkológie OÚSA a SZU, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Možnosti chirurgickej liečby pokročilého a recidivujúceho karcinómu krčka maternice
MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Cirkulujúce a diseminované nádorové bunky
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
Interná-onkologická klinika, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
PARP inhibítory
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Nitra-Zobor
ESMO 2010 – kongres, ktorý prelomil rekordy
Mgr. Katarína Žíhlavníková
Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
Bratislavské onkologické dni 2010
MUDr. Mária Rečková
POKO Poprad, s.r.o.
Best of ASCO Slovakia 2010
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav, Brno
Faslodex 500 a nové možnosti léčby
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Stratégie pre predĺženú liečbu u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
Samuel Vokurka
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Jana Škardová
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Michal Karas
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
Jana Kostková
Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
První zkušenosti s léčbou bolesti při orofaryngeální mukozitidě pomocí transdermálního buprenorfinu
created by © zooom.sk s.r.o.