Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Východoslovenský onkologický ústav, Košice
Editoriál k Onkológii 5
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
RNDr. Martina Ondrušová, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Vybrané ukazovatele epidemiológie zhubných nádorov obličiek a močového mechúra v SR a ČR
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a ÚDZS, Bratislava
Patológia nádorov močového mechúra
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Ústav súdneho lekárstva LF UK a ÚDZS, Bratislava
Patológia nádorov obličiek
MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
Adjuvantná liečba karcinómu mechúra
doc. MUDr. Milan Obšitník, CSc.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Urologické oddelenie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Terapia a metafylaxia svalovinu neinfiltrujúcich nádorov močového mechúra (TaT1, CIS)
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
Onkologická klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Súčasný pohľad na liečbu karcinómu obličky
Pred nástupom nového tisícročia bol metastatický karcinóm obličky považovaný za najrefraktérnejšie malígne ochorenia; vysokorezistentný na rádioterapiu i systémovú liečbu, malá skupina pacientov odpovedala na imunomodulačnú liečbu. Zavedením cielenej liečby, ovplyvňujúcej špecifické signálne dráhy, podieľajúce sa na formovaní a raste nádorov, sa otvorili nové možnosti liečby a pacienti dostali novú nádej. Po prvých skúsenostiach s novými biologickými látkami možno konštatovať, že pacientom zlepšujú kvalitu života, na určitý čas ochorenie stabilizujú, predlžujú pacientom život, ale zatiaľ ich nedokážu vyliečiť. Napriek veľkému počtu štúdií stále neexistuje najsprávnejší algoritmus liečby. Cielená liečba zriedka dosiahne remisie, prevládajú stabilizácie ochorenia a pacienti podstupujú chronickú liečbu. Pri výbere optimálnej liečby treba zohľadniť najmä kvalitu života pacienta a preto spravidla zvíťazí liek s najnižším toxickým potenciálom.
Kľúčové slová: karcinóm obličky, imunoterapia, inhibítory tyrozín kinázy, mTOR inhibítor, cielená terapia.

The present approach to treatment of renall cell carcinoma
Until the turn of the millenium, metastastatic renal cell carcinoma (mRCC) was regarded as one of the most refractory cancers; highly resistant to both radiation and systemic therapy, and only small proprortion of patients responded to immune modulation. Involved targeted therapies, which influence specific signal transduction pathways of tumor formation and progression, opened new options of treatment to give patients a new hope. After the first experiences with the new biologic agents we can claim, that these patients have improved a quality of life, provided stabilization of desease and prolong life of patients, but the cure is not available. However, there are so many studies with target therapies in RCC, but the most correct algorithm of treatment does not exist. Targeted therapies rarely achieve remision, prevailing a stabilisation of disease so patients have to undergo chronic treatment. In choice of optimal treatment is necessery to regard for quality of life, so usually the winner is the drug with the lowest toxic potencial.
Key words: renal cell cancer, immunotherapy, tyrosine kinase inhibitor, mTOR inhibitor, target therapy.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Urologická klinika LF UK, Bratislava
Chirurgická liečba nádorov obličiek
MUDr. Hana Študentová
Onkologická klinika, FN a LF UP Olomouc
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
Nový mechanizmus v léčbě karcinomu ledviny: m-TOR – nová cílová struktura
MUDr. Robert Duchoň
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
MUDr. Michal Bernadič
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava
Chirurgická liečba karcinómu extrahepatálnych žlčových ciest
prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, Trnava, Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK a FNsP, Bratislava
MUDr. Oliver Sadovský, CSc.
Oddelenie gynekologickej onkológie NOÚ, Bratislava
Etiopatogenéza rakoviny krčka maternice
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ľudmila Demitrovičová
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Správa z 15. kongresu Európskej hematologickej spoločnosti v Barcelone
MUDr. Lucia Masárová
Národný onkologický ústav, Interná klinika, oddelenie hematológie a transfuziológie, Bratislava
III. Fungal fórum o liečbe invazívnych mykóz
MUDr. Olga Szegheöová
Onkologická ambulancia FNsP, Nové Zámky
VI. Dni mladých onkológov vo Vyhniach
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 24. 09. 2010
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, Zobor, Nitra
Zaujímavosti z literatúry - Prečo niektorí pacienti s karcinómom pľúc nedostávajú žiadnu protinádorovú liečbu?
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Karel Kroupa, PhD.
Chirurgické oddelenie, FNsP Žilina (Chirurgická klinika, NOÚ, Bratislava; Chirurgická klinika, FN Bulovka, Praha)
Cytoreduktívna chirurgia a HIPEC v liečbe lokálne pokročilých malignít dutiny brušnej a karcinomatózy
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny, Onkologické oddelenie F, Národný onkologický ústav, Bratislava
Pohľad na onkologického pacienta so syndrómom kachexie
Mgr. Nadežda Višňovcová
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, Martin
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ústav fyziológie JLF UK, Martin
Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin
doc. Ing. Helena Baráni, CSc.
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, Martin
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, Martin
Rádioterapia a včasné postradiačné zmeny na koži
MUDr. Tomáš Šálek
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Eduard Šebo
Onkologické oddelenie, Komárno
MUDr. Dagmar Mazalová
Oddelenie onkológie a rádioterapie, Roosveltova nemocnica, Banská Bystrica
MUDr. Jozef Chovanec
POKO, Bardejov
MUDr. Marian Streško
Onkologické oddelenie, Nitra
MUDr. Alena Thomková
Onkologické oddelenie, Žilina
a ďalší
Kombinácia cetuximabu a chemoterapie v 1. línii terapie metastatického kolorektálneho karcinómu − celoslovenský projekt
created by © zooom.sk s.r.o.